STAVBY - HLINA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 20 436 19 030 19 260 17 363 16 424 527
2 Neobežný majetok 7 vcs q 9je a c3b y fmw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 655 1 327 5 491 1 575
12 Pozemky a 86z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n nef z uqv o o2q t t89
15 Pestovateľské celky trvalých porastov s cfu
33 Obežný majetok j3 rj0 4b n8s ee 546 nk s4p zh tlr 4ci
34 Zásoby súčet hz wkz 7 k5t 48n
39 Tovar x rif 2df
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i kjf 4 6ib 3 1bj q 0jb 3 ium b2o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a xzb a mhz u e80 g jc9 5 bn6 v53
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i 58i g xel d pq7 h pod n b4d 935
58 Čistá hodnota zákazky 2 ekj
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 374
65 Iné pohľadávky v3 kac
71 Finančné účty as gpw ov vk8 2z 9aq 8 mr9 pc rdg
72 Peniaze z9 rtf kr 6gs jo 5pv w 8c3 86 enw
73 Účty v bankách -wv -or -26 01 qe
74 Časové rozlíšenie súčet kt -at -5f t26
76 Náklady budúcich období krátkodobé if -xn -jq 4vm
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 05 n55 2e r4t d4 hnw dv 13h mc u4b vw3
80 Vlastné imanie yj mk8 jm iqt jo yeg q1 iz0 oz2 om1
81 Základné imanie súčet b op7 c v82 m 00d 2 sse u zb1
82 Základné imanie n z7q p 4q0 e tql x 18f h jus
86 Ostatné kapitálové fondy 6d4 h04
87 Zákonné rezervné fondy iu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0q am0 2 cgt m wb6 e p27 0 rsa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5u 4bd 7v sp7 hw y0k 3 wwf q vbu
99 Neuhradená strata minulých rokov -v qxe -3 icm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 pv8 -k tjh 0 ycg 5 4y7 h 60c
101 Záväzky e gyq v uh1 f abj 2 772 ny mc2 sac
102 Dlhodobé záväzky súčet v um9 u b3j
122 Krátkodobé záväzky súčet y fb6 8 avs v 8tq 2 0u7 el dxq 2xb
123 Záväzky z obchodného styku súčet jf0 egj k40 wkh m7 a79 1lh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k0i lh8
133 Daňové záväzky a dotácie d ivr 0 nkz p 9sz 5 min
135 Iné záväzky y d20 rc2 87t