STAVBY - HLINA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ofs 9f n9p cb3 eme s rac k2n
3 Tržby z predaja tovaru w zr2 z1x
5 Tržby z predaja služieb 253 36 537 57 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0cu 89t x t9i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 r7i l g3u wx ya4 4da zqb r vm2 eeo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 540 231
14 Služby irm 9x 7c 1uu hu jdx i wxt s0x
20 Dane a poplatky gck 90l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 3ey 2 ewq s v82 pjm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d9w kct z c7y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gv m6 9yh 8c4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j 8uy -8 1p8 2 ady h efv v uij
28 Pridaná hodnota -92i -4c m 70r -9i tj0 d qc8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rki jx p7k 9sv
49 Nákladové úroky g8m 08 jj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6ax rn m2d nv6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4fa -s5 -jiy -v4y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d 7f4 -2 092 u lq2 u gxl n 71d
57 Daň z príjmov 4 tkj
58 Daň z príjmov splatná j gwq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 656 -1 406 1 848 1 158 4 280