STAVBY - HLINA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m14 0r 9jm yzx 4mt t afa 11s
3 Tržby z predaja tovaru r z38 0mm
5 Tržby z predaja služieb 253 36 537 57 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 19f 0so 3 0uu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y 4sc v m4n nt 5o2 hya 01v q htr atv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 540 231
14 Služby 8h8 4p 68 ob8 ed 8z1 i wyo rgt
20 Dane a poplatky ef0 b29
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 atk 2 er8 d cd9 ed7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6bc i6d 6 wvn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bv 95 vd0 mae
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o ky3 -p 5kl x g0c s v22 z i8q
28 Pridaná hodnota -i0d -d5 j 38r -8p 28k 1 65b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x25 zl 160 llq
49 Nákladové úroky 02f d2 6u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lmy cu xab xzf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qsp -ky -u0k -0dt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k hoo -u rwo k 7ir 3 xp0 9 48m
57 Daň z príjmov c s6q
58 Daň z príjmov splatná q hac
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 656 -1 406 1 848 1 158 4 280