Geo BONUS SLOVENSKO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2016
1 SPOLU MAJETOK 30 180 17 427 70 780 49 660 4 778 29 821
2 Neobežný majetok f3 3fs gu oek nl sim 7q wnc d 6at 9 c80
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet z h u p5f
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok b 5g5
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok z q 4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 736 24 770 30 559 17 458 2 900 2 900
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r9 05n i0 qce co hhn 89 efj 5 xqy
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 128 2 900
33 Obežný majetok 8 pc8 -4 vel 1v cec 83 7on 1 jji wa 11s
34 Zásoby súčet ms ge r 06u p rw3
35 Materiál r4 l8 j ca3 w zjt
39 Tovar g 1t2 n zhf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6t m4o 0r ror co rep kl ere g mau ns zv7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w2 x4w cg szx y2 5id u2 ci6 r uwg i1 zl7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2u iqs zu j9e n5 nrp nw o0c y aso
65 Iné pohľadávky 9v vmf 9m
71 Finančné účty -c z24 -qy t7v 0 lx3 x odd -bd nwf
72 Peniaze c mwa -55 io1 0po -76 1h4
73 Účty v bankách -1f 6g5 6s 5pd z cus d bns
74 Časové rozlíšenie súčet 82g cgc 17k z1u dt
75 Náklady budúcich období dlhodobé uu
76 Náklady budúcich období krátkodobé mvd gef t8m 76n
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lu es0 3a hrn 02 jej wm fj9 7 71h cs 9z2
80 Vlastné imanie f hcg s 9vt 1 jdj -5 uwj -m vxk z ydt
81 Základné imanie súčet x fw8 x 0jf 7 co6 t 9k4
82 Základné imanie 6 ha3 z jwo g ti9 5 llv
87 Zákonné rezervné fondy b5 xu c3 9o
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wr 1g m7 f3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z 95e s uf3 n 1sd -9 2tn 9 nhn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 dg2 7 mw7 8 mdk 8 c2c
99 Neuhradená strata minulých rokov -0c0 -u3y -t 169
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -onk pu -4 ow9 -8r bi7 -v oqp 2 zru
101 Záväzky to uk1 n en9 ga p22 tg wn2 2 s7i 08 nr2
102 Dlhodobé záväzky súčet we 9n3 3 gq4 gns
122 Krátkodobé záväzky súčet 4s yon 6 6ao nl vrw ro pge y iki vk bey
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9w 1kx 6 fxg 5y ujl o ime 0 3se au ljk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c 87r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -k g1f rq tvi o5 18j
131 Záväzky voči zamestnancom ym bo mk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 8 5 z
133 Daňové záväzky a dotácie wqx h qv2 a ss8 b al8 e eoe 8 nmm
135 Iné záväzky wn6
139 Bežné bankové úvery -0 8cb v1 rnq n pq9