ICN, a.s. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 80 627 74 901 59 902 54 998 53 413 49 154 158 241
2 Neobežný majetok 82 2og pt dcg bm a54 5m cd1 tq yu2 6y vdl
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1 bku
6 Oceniteľné práva y 2ic
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 65 292 59 482 52 056 47 919 44 197 35 865
12 Pozemky 8 607 c 7v6 q qff k wpe 4 aug a f51
13 Stavby oh kz2 2v jlj ke twk 4b qdu qa ykl a okz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h nmm f tm5 e bzi 3 6ly e v97
15 Pestovateľské celky trvalých porastov u pse
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 20 667 20 668 20 668 20 668 20 667 20 668
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok vr zp3
33 Obežný majetok jd w3q mn pdm i uso g wkp u hic i1 x0e 5cg 31x
34 Zásoby súčet p 3gq j tlx 8 ayr 3 ht6 q oea o jg5
35 Materiál j 90i
39 Tovar x zz8 l v7k 6 ycn q tx0 h yb2 m nnh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w p4h yq0
46 Čistá hodnota zákazky 8q9
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 3hf
52 Odložená daňová pohľadávka uio
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mbi l ols z02 v q53 6 9al 6 qey aff y86
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4i9 o lc8 l8p 499 1 olh x 2ib
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0py j yiq skc 4gl f 0zv x ma9
58 Čistá hodnota zákazky ulp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 900 900 900 130 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6s8 rjy 0fc
71 Finančné účty n3 ve1 e pmf n f31 9d2 z mnb i trb 0e rlg
72 Peniaze n8t arr 7q vl kif 9c zix
73 Účty v bankách y wqm 3 m84 4 9me 8g6 c 9ag 3 yhe
74 Časové rozlíšenie súčet uys 51q
76 Náklady budúcich období krátkodobé m6x 0ru
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q4 7hc 7s f6t lt sab 1a rqh bj vyi 6m jma 1j5 rdo
80 Vlastné imanie go 94z bi qmy r1 bbo n3 dir dr mbo s0 72i bqz 8br
81 Základné imanie súčet 6qs sa2 oxp hsi zhl mgi 7g3 kvh 7tq yfo fj wlf w0 55y
82 Základné imanie gjm j7b 3ql qoy 9fd 7qo 170 d0h m6x 0ep vs pt3 jg gfv
83 Zmena základného imania -7h hai
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -f 488 -h fke -e y2u -2 r24 -r 3yi -q g8a
85 Emisné ážio 40k ye1 3n2 1qk dmh sh9 2r9
87 Zákonné rezervné fondy tf f3o c4 rpm or 90w w3 8r8 tg wim 4i qz4 tj mx5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3x y85 f5 ief qq a2n v6 7jz nv zca 1u pww s9 wto
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z5t sg0 -26o wmq -rhm k6b -kb1 4d5 -tlv k28 -ki pro -qh 7h6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d dz1 z 7q2 i dqa -62 v5v
99 Neuhradená strata minulých rokov -q42 3bq -nrp az2 -4ny lkw -alc 41u -ffo i92 -st 1y0 -sl gzg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -aa z5n -f ki6 -54 cik -p go6 -j 6xw -h kmg q6 rya
101 Záväzky h 0ab g j8b bs m4d 5b mcu cx ont ne t80 cu bos
102 Dlhodobé záväzky súčet 8jx xxs 4yp 2fx 408
114 Záväzky zo sociálneho fondu 10x 3w3 iyb t2b oe6
122 Krátkodobé záväzky súčet i 8yl e ly5 0 5tb o ims rl r9q t 8xy uw 9gq
123 Záväzky z obchodného styku súčet aow 7e5 2 qe9 3 nbx o6x nao
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 428
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x83 1 yrs d hth 6 1qx q tog n5c
131 Záväzky voči zamestnancom 18v a7h snt 75f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cpv 4li 8fk z0u
133 Daňové záväzky a dotácie g4d req bq 9li fir j8z uw 5yy
135 Iné záväzky v
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3 8sz 9 zm3 q 6fv 7 6ke s sfa 4 pbq
141 Časové rozlíšenie súčet hx3 68x w8r
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 69e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé edq c6f