Hronský mlyn, spol. s r. o. "v konkurze" - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 8 453
33 Obežný majetok i km6
71 Finančné účty x rxy
72 Peniaze lo4
73 Účty v bankách i yon
PASÍVA 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e yfs
80 Vlastné imanie u rbd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u ohz 1 a8u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w i1k i kvq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j p4e -9 ebz
101 Záväzky a l06
122 Krátkodobé záväzky súčet v 1xj
123 Záväzky z obchodného styku súčet e1y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vw9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k 2j8