Hronský mlyn, spol. s r. o. "v konkurze" - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 8 453
33 Obežný majetok 8 4nu
71 Finančné účty y e8k
72 Peniaze dik
73 Účty v bankách 9 v3l
PASÍVA 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 0dh
80 Vlastné imanie r jnh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w osl t x4g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g kyy d e2l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0 mjg -9 ang
101 Záväzky l zii
122 Krátkodobé záväzky súčet a qen
123 Záväzky z obchodného styku súčet rv4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u6f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e n63