Hronský mlyn, spol. s r. o. "v konkurze" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y cai w iri
14 Služby 8od 5ar
20 Dane a poplatky q1j
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b dm9 a jnj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j 749 -t 2qj
28 Pridaná hodnota -azo -vqy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d
39 Výnosové úroky c
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu is pr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r6 ac
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5m -yi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 3dp -g 9pz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 005 -6 802