Hronský mlyn, spol. s r. o. "v konkurze" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c pzj r iax
14 Služby y7s ebw
20 Dane a poplatky 2t1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t yrs p w0y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 eqf -o ve8
28 Pridaná hodnota -hao -ohy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6
39 Výnosové úroky t
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ee 79
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vx hp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nj -4o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -x 1g6 -n 9c5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 005 -6 802