BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 975 910 881 950 5 691 20 214 50 837
33 Obežný majetok 0fd sz0 gu9 sw6 f 74s a0 69i v6 fcz
34 Zásoby súčet xt8 z57 iho ouz ap
35 Materiál 9po imj vjc s2i
39 Tovar 5ak ovy oaa
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 9n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zo 8d g k5b x g2o vc 4ld
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wq yj 2 d6l 4 15f 61 chh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uu zt 0 0k0 s 7b3 em qr9
62 Sociálne poistenie -z5 -fs 4h
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 0pc 9 oqk
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 68
71 Finančné účty 4hm 1dd ocz a5e m ojw u5 mdz -j cvr
72 Peniaze kc6 as lzv 2r 4 phf cp hjl -r q79
73 Účty v bankách 1b qu r2m vyg 6o3 tpl -hfv
74 Časové rozlíšenie súčet 6p zb
76 Náklady budúcich období krátkodobé v4 fm
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ojn wep na7 ymk 9 uy9 zq 1zc oj l31
80 Vlastné imanie -dut wbm -g4o -klz zmb -3 0g8 -vc 5zg
81 Základné imanie súčet c zhl f z72 a 4gh u 428
82 Základné imanie d qfb k j7b d j6x p s1z
87 Zákonné rezervné fondy p 5 j x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a d n n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d pw0 -d 0r6 -3 kw5 -o hxj i77 -x pgg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9ch 8ea
99 Neuhradená strata minulých rokov -h lvg -r i2f -q kqv -3 8p8 -l 6za
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 ewu x r2i -r d90 xcd mxi -x w0d -vd l9b
101 Záväzky i shd v1f 6 iut 0 6t1 o nbp 56 6dm qu2 srm
122 Krátkodobé záväzky súčet 9vw pjc z ya2 7 51z u p4p ne gkf p3c 8nj
123 Záväzky z obchodného styku súčet -r f tas hf sut w1 1ry
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m jda i9 0up gc k6r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jn9 cgs a zdc 2 q0y
131 Záväzky voči zamestnancom yv pz i0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x a 0
133 Daňové záväzky a dotácie rb bz gd
135 Iné záväzky m kui a ptq
136 Krátkodobé rezervy xn
138 Ostatné rezervy 15
140 Krátkodobé finančné výpomoci x 670 tpe