BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 975 910 881 950 5 691 20 214 50 837
33 Obežný majetok kmw wdb 7f4 ez4 9 bjc gq vt2 5e ss3
34 Zásoby súčet 7hg nht 82i 9oo 17
35 Materiál pyb fk6 5qv tmv
39 Tovar 2ff lq7 qw6
40 Poskytnuté preddavky na zásoby yn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet te vp 9 sia b 04k 3r 26f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zm 83 z h4o t q8u lw ci7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rs qq n kwq 9 zqy s6 tv3
62 Sociálne poistenie -wj -1s nd
63 Daňové pohľadávky a dotácie c pa3 d z1r
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok yx
71 Finančné účty h0p s01 33o 1fn c duy n8 cd2 -e 9ni
72 Peniaze iwe 23 f1j 4o x os4 qz ppp -i 6d8
73 Účty v bankách cv gq 25w kr1 48m bax -xzb
74 Časové rozlíšenie súčet vo 83
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2e dc
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1xf 5u4 839 dcv g ad2 p4 28u 06 xb1
80 Vlastné imanie -jcl mp6 -v7j -9m8 jme -2 cod -pf kbr
81 Základné imanie súčet 9 fwc 4 v63 a 02h 1 cip
82 Základné imanie z 2f7 h qzx t hwq 9 beg
87 Zákonné rezervné fondy 7 b v 5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w s q f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g jgh -4 eok -d vuz -s 47j ta6 -4 sfd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ky3 4ov
99 Neuhradená strata minulých rokov -v 4t6 -x hf6 -o q15 -i r8x -w ih4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 4mo 4 oqe -h mq1 3zc uv3 -t f39 -h5 xrv
101 Záväzky t ru9 5k0 w ijh k kby f 895 b5 2ye lym svh
122 Krátkodobé záväzky súčet uh5 cw4 f lgf u lt1 2 nyh 7g sq5 h78 u71
123 Záväzky z obchodného styku súčet -o q xba 3y 847 2u z4w
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x nfj 4m v47 x5 0dj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vf2 143 x rjm f hp7
131 Záväzky voči zamestnancom 3e bc pn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l i 9
133 Daňové záväzky a dotácie uk q3 1c
135 Iné záväzky y lyc c mn4
136 Krátkodobé rezervy qe
138 Ostatné rezervy q9
140 Krátkodobé finančné výpomoci k 3bt 8n1