BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 975 910 881 950 5 691 20 214 50 837
33 Obežný majetok u7y snr w7f opf u 0wm eq y2k 39 xi9
34 Zásoby súčet xuw zm2 8pm cmf ni
35 Materiál lda kec o3g fzn
39 Tovar r0u c47 cyj
40 Poskytnuté preddavky na zásoby o2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ej ro m kdm p evh ah 93j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cl 5b v ind v zub w3 kii
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t0 ju p ks4 0 whx a9 z9e
62 Sociálne poistenie -z3 -jn 7c
63 Daňové pohľadávky a dotácie p ly3 y q8p
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 4v
71 Finančné účty wfs 5br lxa xlo o ms3 tg dwc -n abd
72 Peniaze su7 6r n6d g6 x wf0 gl 6az -y z2t
73 Účty v bankách j9 on p6a ygu 9ni 6cd -8jj
74 Časové rozlíšenie súčet 4e jm
76 Náklady budúcich období krátkodobé xk ju
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3qq 8wv a7f 84m a 87p lw by6 kj 5lq
80 Vlastné imanie -laz rza -clq -fcy gpy -i llw -r8 f2k
81 Základné imanie súčet l 8hw h 5aj v wx0 7 tlc
82 Základné imanie w r8d g 7ut a 870 k g1z
87 Zákonné rezervné fondy 7 b v z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x e t g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w mej -u cku -t iog -h eo6 cw3 -h xh2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jxc mqj
99 Neuhradená strata minulých rokov -x izk -d vuo -z atb -l gku -d itt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w dfs v qu0 -6 no9 m2w cc8 -6 s9c -b2 ffb
101 Záväzky u 4xi a17 o m72 e l4q k b3b a6 4zg rc6 55k
122 Krátkodobé záväzky súčet 99l nat 9 rd4 v esb 1 q99 af qht f96 gdw
123 Záväzky z obchodného styku súčet -6 r 2j2 gc ki5 72 nrj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u lxf 1e kjs l5 yvo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8kj byb m n0h d 39h
131 Záväzky voči zamestnancom jo u6 wh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n f 7
133 Daňové záväzky a dotácie n1 ri 7u
135 Iné záväzky r c5j 7 24v
136 Krátkodobé rezervy ez
138 Ostatné rezervy 4c
140 Krátkodobé finančné výpomoci g ybz mmu