BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 975 910 881 950 5 691 20 214 50 837
33 Obežný majetok hpz 0wd qgl t57 l gbx 5j i9v 93 dvh
34 Zásoby súčet 943 dqd 0nm op0 7n
35 Materiál itj q85 sxu v0y
39 Tovar ho9 d83 0o4
40 Poskytnuté preddavky na zásoby cp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3o ca u u4o i l8o 37 gge
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nh 2v z fhl 4 gut at flj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vj 3z h ewl j gur cd qez
62 Sociálne poistenie -6b -rc 0h
63 Daňové pohľadávky a dotácie s zm8 r 1dy
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 03
71 Finančné účty s3o bqh m1u xv2 l oqe 8y d7y -h hqt
72 Peniaze 9nl qu qxx d0 e 1ft u5 0oz -u tve
73 Účty v bankách dj 9a 5mi cep 5bz 3lc -4ez
74 Časové rozlíšenie súčet 8u zw
76 Náklady budúcich období krátkodobé k7 hp
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68j dm8 xna 8x9 y 01m 6w g3s gs prd
80 Vlastné imanie -4p5 42h -25i -juj 3pl -e q9k -e1 o51
81 Základné imanie súčet u qip m 7hm j rp5 g 7ii
82 Základné imanie 2 gbi n cgg 3 5k2 i f9f
87 Zákonné rezervné fondy n i n 4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k s j c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 aqq -v b5x -1 1e3 -i guy ov8 -3 cpi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x0z 6iz
99 Neuhradená strata minulých rokov -e 2of -m mlt -e nm9 -o pkw -3 0iy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i mpu k 4ey -j koz n4n iaa -g bfd -ri 0g5
101 Záväzky 6 snl ih9 0 o99 8 sc3 1 ufl gs 9vj 0ad 9bc
122 Krátkodobé záväzky súčet ei7 gw5 u 3og i 3qp 9 el5 bx tz4 6rm fb6
123 Záväzky z obchodného styku súčet -t 0 q09 82 y2d a7 gmg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o 0w5 h4 pkx ge nr6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu apm 4ol 4 agv r ls5
131 Záväzky voči zamestnancom me bo qd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 f a
133 Daňové záväzky a dotácie tr di rl
135 Iné záväzky e 3z8 t 3ue
136 Krátkodobé rezervy bu
138 Ostatné rezervy p1
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9 uns hft