BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 23 508 50 285 58 489
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j q3y t 11x 3 9ld i glj a7 0fd 54 wie 3p pv9
3 Tržby z predaja tovaru hy aqb jd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j a8n x cho p rc6
5 Tržby z predaja služieb 3 373 23 508 50 286 58 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu aiz te i oa9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i qcl v yd9 0 wl3 w wnq t4 18s 6f on6 d1t huc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 68 31 296 135
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3ye tpg t11 12l b tg1 43 a6a 18 b2p
14 Služby d c67 472 8 k1t c 65q 2a lwo t7 0bu gv 6ur
15 Osobné náklady 4 3h5 c 0ud 9 j2j i 7o3 i ss3 z 7sw y6a
16 Mzdové náklady p 58n x 0sj y 2ug v 1do sdl i en1 mib
18 Náklady na sociálne poistenie 20 24 24 453 283 422 140
19 Sociálne náklady a19
20 Dane a poplatky 8d cp alu iet
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ct zct zli bf3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -t 09f w r0k -k rw7 9vw f6z -w 963 -p3 obr
28 Pridaná hodnota byw g 9yz m ohm 6q1 8 cwn j8y -2v fbf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 g z
39 Výnosové úroky p
42 Kurzové zisky t g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dr wo g8 t6 o50 6x
52 Kurzové straty b i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bs hb mr ea w8y 6f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b5 -8l -6j -rf -nuv -3v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 3ql x k41 -1 oa7 nf7 i8z -a r3l -ob 5mh
57 Daň z príjmov cbn
58 Daň z príjmov splatná cxz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 421 1 166 -1 378 389 949 -2 049 -48 070