BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 23 508 50 285 58 489
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z va8 c zvb j 62p v a99 aw d9b bz w6u f3 04s
3 Tržby z predaja tovaru il nmh cy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b cop 5 o3k i ytk
5 Tržby z predaja služieb 3 373 23 508 50 286 58 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu wdz 59 v ir2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w kky o y4n 9 ntz 2 vv8 md 9bp qn rbc nx9 jm6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 68 31 296 135
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok md7 eq5 c7b p25 d mvx lb xar k4 js7
14 Služby k h4a w8v c e35 w 1dt tn wh5 sy ke5 zb z0o
15 Osobné náklady f qz9 u 3xg 2 bb0 8 2mt d 943 j tta eqt
16 Mzdové náklady 1 z1j h ngk u gut 7 5al tfb l har vop
18 Náklady na sociálne poistenie 20 24 24 453 283 422 140
19 Sociálne náklady 6gx
20 Dane a poplatky j9 92 kcn roc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0y i7z btz ofa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 8fm 0 y9t -c bzf zz0 jt9 -i isf -a9 gk5
28 Pridaná hodnota 442 0 y6q v uvh 03d 4 3do uab -1u 1d4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w f i
39 Výnosové úroky j
42 Kurzové zisky h 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ab 6c 8j l0 4ce ye
52 Kurzové straty u e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rp v5 v3 6r qoy 9y
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cn -md -0w -ma -k34 -f8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 by3 6 csx -u lat 92i mvk -u 8d5 -ez 6y3
57 Daň z príjmov dm6
58 Daň z príjmov splatná 2vq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 421 1 166 -1 378 389 949 -2 049 -48 070