BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 23 508 50 285 58 489
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o vfm d eu2 t 489 i e76 69 h81 99 9vd 25 bag
3 Tržby z predaja tovaru g1 a1r ku
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov h u6c v 8z5 g yba
5 Tržby z predaja služieb 3 373 23 508 50 286 58 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7kh l9 6 vjm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s eum 4 k5e r 5tj n bis s6 m08 2h wxk 1et pyb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 68 31 296 135
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pia 19h t30 fz8 u r98 zg r19 x5 tjm
14 Služby z lnt rc1 g gto x uii 0r ndk mg pyq y9 bsl
15 Osobné náklady y cju e ykh b ttt 9 2vn u cf7 j 5ku uki
16 Mzdové náklady c dyb d lks n 144 s 0gb 0ur x ram 0ng
18 Náklady na sociálne poistenie 20 24 24 453 283 422 140
19 Sociálne náklady 6xk
20 Dane a poplatky re 6f ctz 99r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9f p9s 51i 05j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 8lu n avm -c vsx utf 4cq -g zpv -o5 eoo
28 Pridaná hodnota oki c ucp 0 he5 n1i 4 99d 6qu -as ue7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 0 v
39 Výnosové úroky q
42 Kurzové zisky l 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ik 9d im 6n 4d3 ds
52 Kurzové straty 9 r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cj v6 x2 5u dwj vf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5i -h5 -dn -tc -6hk -z8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 uhs v 6pu -u 045 g3q y0u -p hai -f0 2se
57 Daň z príjmov x2f
58 Daň z príjmov splatná wax
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 421 1 166 -1 378 389 949 -2 049 -48 070