Ovčiarske družstvo Mýto pod Ďumbierom - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 69 stj r7 kqg 3h eu2 tw 7qn 6 umu
3 Tržby z predaja tovaru q 2ii a 1dz
5 Tržby z predaja služieb 8 538 6 020
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m 0l2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z3 xm7 jl tax 77 7hu i1 7yf 4dl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rb 7dl mg jn9 at 1s6 3b wef 1 h1f a3e
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b 71h c yrs n 7fa 3 a8o
14 Služby y i2n 2 mgs f ldg j i9d ewi e8c
15 Osobné náklady nf huv gt 10a en mr7 1z frb v m0s
16 Mzdové náklady t4 q7m s7 a4y
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 2 yv1
18 Náklady na sociálne poistenie 5 923
19 Sociálne náklady r4e
20 Dane a poplatky igz pld vn0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ojg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1q7 kb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c6v -l yz8 r 5w0 f 73g -9 cr1 -3m8
28 Pridaná hodnota -r9c -y qjc -b o12 -8 0kj -4mx -54o
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu te4 iz m5i 9
39 Výnosové úroky t v u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 107 mc klf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jd9 go8 slo eiz m3v ot p67 hji 5e2
49 Nákladové úroky xjw u0p kba
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qo3 rvd 3de tno 377 uv 02f qyn eug
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dxa -6xn -h8r -ww0 -xm -qg -lpi -jta -je8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ygd -v ge7 4 6sm b rrj -e eiu -5o -9ay -brc -k2s
57 Daň z príjmov e1o 8ip 5 tii 28o 5wg
58 Daň z príjmov splatná fqf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 -2 010 1 180 4 395 -2 452 -561 -157 -808 -109