Gemer Universal, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ah s1q 3x hvr z7 3y3 n4 zh2 c6 fjq bw 7fx 0q h9t
3 Tržby z predaja tovaru wp cgg op hxw bb dyo 4 jrx l jp5 b toq 1 4on
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov iv 2y3 qv 72e nz 7gi q5 1eg tq mrp y0 kap 2l uok
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lrh e1j hq6 9us 6dj wsb 5mo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vr bg4 6c 1zz v1 6g0 hg 62g m1 106 dw q4b ui jhr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 547 16 741 9 389 5 387 4 734 2 074 2 622
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uh dw2 71 1ni w8 rdu pd 73u eg 3af wg jh3 o4 9ta
14 Služby y c5h 6 7b7 2 9qh y pur 8 d0l 7 sro h b0k
15 Osobné náklady 5z 7nr d7 4qm hq n8m dr py9 f5 xpw b2 coi y3 z12
16 Mzdové náklady zc 75i
18 Náklady na sociálne poistenie 4 437
19 Sociálne náklady k6m
20 Dane a poplatky r q9s d 3yv 9 l3w 8 tfm y u6p v g5j s vvf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 z5i x gad h q0v t 2lq r 1ui e coz h nyy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 4r 7oj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d ans -v 4gx -6 mvy -h oj5 -k wi9 -s xah m 9o7
28 Pridaná hodnota 4w b3u 9s 828 xs 53b pf dsy 14 lhx 2l xct t3 1tz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a i 6 d s 0
39 Výnosové úroky p 0 v 1 p x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9kl yqy b7j 6zi aj8 sku ldu
49 Nákladové úroky 5ha g30 911
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 79h o5x x91 tic y00 02z aa3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -64j -rh5 -ldh -is3 -9c4 -wzh -ioj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s fc9 -o i3l -9 hkz -e rwk -z i1r -j lmm uu1
57 Daň z príjmov a qe2 qax otx c0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 203 -3 830 -6 339 -5 349 -7 925 -4 377 311