POLIKLINIKA PANELOVÁ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 272 970 105 061
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fc6 7h1 e77 7eh 0m9 arl 9e 3gx kt szi dt 95w mc sm5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zfb 47y rx j2l 6h d39 5t n6y og 9ku
5 Tržby z predaja služieb 272 970 105 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k7f n v6p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 3fl o s93 n z2d sfa n yv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1xy qua xb5 dkx jeg ljd ry pq8 6r 7av dk 5tt ic xva
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wg n8m 7vk pby bi uvo 2x yvz o9 lm2 5a 5kk 3f l81
14 Služby 55 450 xy pwu 1b h3c v whu l 9d4 b7 jbs al 2i3
15 Osobné náklady dt g8z fu qkj gr aeb
16 Mzdové náklady 1k 79y ra xoe 2q 8bv
18 Náklady na sociálne poistenie 8 123 14 435 1 454
19 Sociálne náklady i eub m kps lkn
20 Dane a poplatky w zsq n q46 5 ywf t wrm 1 qsx g t8d m 5u4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 04 nr4 4h spk 98 x8a sx p8n 0n wg7 yc q0s 0z b4k
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sr ha5 j8 sp8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lo hvj
25 Opravné položky k pohľadávkam mxz e 2zz 0 jtk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a znc s 2l5 gz 2f9 6 172 5 gvf z 6dq 3 d4d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b 39y -gh xis -s0 3mn j3 ims 1q l2s dt 66w wf z6r
28 Pridaná hodnota 1cd drp 5b2 hh4 yz m7n u6 otg ss eq6 49 ymx fa yh5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d ulw my r1
39 Výnosové úroky bzh gc 0
41 Ostatné výnosové úroky jv i
42 Kurzové zisky d5m wd 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 x64 n b51 jbg fpr 7wh rl 8w
49 Nákladové úroky 6wh idl z8d
51 Ostatné nákladové úroky snx 05a
52 Kurzové straty 1bo 8 43c s4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6dv 0u4 50s 3rv xhp mx nk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4yd -m z8l -jc6 -txt -fwo -3e -iw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i osa -4y jrn -7h 493 8t 0hj zt 4zm u7 a51 aw mks
57 Daň z príjmov f tjm 7y yz7 c gct q fyi c 24f p wxo
58 Daň z príjmov splatná y ln4 0z fbx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 335 -41 334 -87 804 36 108 31 253 26 150 22 661