MATRIX SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11586/V
Dátum vzniku
05.05.2000
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín (od 18.12.2009)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 10.11.2006)
 • prenájom zemných a stavebných strojov a zariadení (od 10.11.2006)
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava (od 15.9.2004)
 • montáž a demontáž mechanických častí strojných technológií (od 15.9.2004)
 • zámočníctvo (od 15.9.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (od 15.9.2004)
 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom (od 5.5.2000)
 • zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov (od 5.5.2000)
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním (od 5.5.2000)
 • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie (od 5.5.2000)
 • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov (od 5.5.2000)
 • vykonávanie trhacích prác malého a veľkého rozsahu (od 5.5.2000)
 • činnosť vykonávaná banským spôsobom: (od 5.5.2000)
 • ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov (od 5.5.2000)
 • podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3 (od 5.5.2000)
 • práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) (od 5.5.2000)
 • práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave (od 5.5.2000)
 • zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100.000 m3 horniny (od 5.5.2000)
 • strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m (od 5.5.2000)
 • čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach (od 5.5.2000)
 • výroba betónových a omietkových zmesí (od 5.5.2000)
 • maloobchod, veľkoobchod a jeho sprostredkovanie v sortimente: stavebný materiál, hnojivá, chemické výrobky okrem jedov a žieravín, drevo a výrobky z dreva, stroje pre úpravu a ťažbu kameniva, stavebné stroje, gumárske výrobky, ropné produkty, potraviny, ovocie a mäsové výrobky (od 5.5.2000)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 5.5.2000)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (od 5.5.2000)
 • vykonávanie priemyselných stavieb (od 5.5.2000)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby (od 5.5.2000)
 • výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby, technické vybavenie stavieb-zdravotechnika (od 5.5.2000)
 • sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb (od 5.5.2000)
 • prípravné práce pre stavbu (od 5.5.2000)
 • demolácia a zemné práce (od 5.5.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Michal Witkovský
  Nálepkova 1310/21
  05311 Smižany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.02.2012
 • Miroslav Witkovský
  Nálepkova 21/7
  05311 Smižany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.05.2000
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.5.2000.
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • dodatok č.5 k SZ
 • rozhodnutie o premene
 • Zápisnica z MVZ
 • zápisnica z VZ
 • Dodatok č. 2
 • Dodatok č. 3
 • Dodatok č. 4
 • Dodatok č. 6
 • Spoločenská zmluva
 • spoločenská zmluva
 • Výročná správa 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ, Vyhlásenie
 • Správa o overení súladu Výročnej správy s ÚZ
 • Výročná správa 2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Živnostenský list č. Žo-2004/05530/2/Re
 • Živnostenský list č. Žo-2004/03644/2/Re
 • Koncesná listina č. Žo-2004/03645/4/Re
 • Živnostenský list č. OŽP-Z/2006/04204-2/CR1
 • ŽL č. OŽP-Z/2009/04779-2
Dátum aktualizácie
30.01.2023