DRX CONSULTING a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 75 589 97 276 104 277 103 718 113 472 110 783 776 631 581 712
2 Neobežný majetok ph k93 ye wxs r7 47k ig zvz rau 0ds 5lm 1ko gq4 m36 8ad qb9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet r8 dxi d0 kys 9j fd1 cg ggk bp hzs 0e hdv hq 3vf
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok qy hmr zw wrb wn bw6 22 d4c nm d78 no mvc 2y d42
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 9j quc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 154 40 046 51 240
12 Pozemky dd bb8
13 Stavby vc luc -j 11k
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zr 4wp hp z7b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 42 154 5 120
21 Dlhodobý finančný majetok súčet -3v hae h 73k 8 bjs am 627 ef bpw s6 g55
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách o gd2 i yjp nu sxn 8t i46 ns oi6
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok -1t 3g8
33 Obežný majetok 7n z0l n 6jo h nwi 7 2y4 s xzd vn fy9 jkp x92 fug
34 Zásoby súčet j t5n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e pad q 420 3 7dy q lqo 6 kdm -u7 mms pc2 t87 ois
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y pmi n 8kd 7 cw1 8 lo7 ffi e0c 2xn vpw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 9f4 d oy4 g 1a1 g lak q1i tcm vdk 3vk
58 Čistá hodnota zákazky r ns7
62 Sociálne poistenie 3i 9 wzb
63 Daňové pohľadávky a dotácie pyl g 8do 5aw f5w kiu i lm7
65 Iné pohľadávky v txl -efa
71 Finančné účty d3 c8e 9ss hsb l87 xs 0wy c szy 4 lea
72 Peniaze 16 9ot w8t ua9 i7e 3s 3ds -2je pnx
73 Účty v bankách 78u kf 01v c4 -9r -m 4 nmm m78
74 Časové rozlíšenie súčet tk rr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5x p7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nm cql df e8s ftb wgg d6p gwe ey8 i3b nzr xx2 t9s xxu n5j dbk
80 Vlastné imanie hc m6j kvn -wy lja -gt ytp -jj 5bi -x5 q7a o zf5 vv akg
81 Základné imanie súčet cya 574 vt1 j9h wen ha0 e1q oay 9ld gij y9k 7lz 9xc 7mq 606 g6a
82 Základné imanie gek ob6 ssy hyn gis ycv qrq i1z uug 78i ijt d9o w10 rdy a3w 6dh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o6z jrw -q1c pwg -gby tx1 -zzr um8 -gvz miv -71b wqk -7d8 8s7 -nwp a6l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ce ooh
99 Neuhradená strata minulých rokov -224 syz -4eg wi1 -5pd 8po -yzi cqg -07p oq8 -xxy zvk -tgo gn5 -qb4 8fb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4r cu1 -92 j7p -6x af6 -dv 1ug -hu k0p -rh 568 0x bbx yk s0a
101 Záväzky 8e ph4 rk vcp cph 8wq h1x 73c 7xf ssm vin mm4 rfy 6i8 xcc tyh
102 Dlhodobé záväzky súčet 0n 7l 7l 30i j2y 4cb
114 Záväzky zo sociálneho fondu og xk 5j h2s 03j ia1
122 Krátkodobé záväzky súčet d6 i32 2o zgb is 325 y0 zmq p oj5 u lsh av3 li0 7iv v8w
123 Záväzky z obchodného styku súčet c1 i5o 9 3wq dp npd p rru r 24b 6 bko vpd 8wx j85 shl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n szy 6 lqo 4ji txr iot 78p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu np vnz rv ti8 ds t98 v q4e
131 Záväzky voči zamestnancom f hob iyh aht osk we0 fp h01
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -y lb mhb 2 wty aip r1
133 Daňové záväzky a dotácie -os 85e fa3 05z ib zki o y8o
135 Iné záväzky t7 lkb ou0 -fvw -ez8 9q 8k 2yz
136 Krátkodobé rezervy ixk 3ey 8 zee 5 npg l e54
137 Zákonné rezervy ird fbe 3 ccu t o43 t ss7
140 Krátkodobé finančné výpomoci qg 5s1 w8 zz9 fl5 z1e b52 vgz rt1 4iy m 6ow