STAVDIEL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 45a yd4 3j5 1pm pg5 1kj j1k cl4 urb m79 gu8 lqc pqm 44c abs 7ai 3h pd8
3 Tržby z predaja tovaru z 92h 9 a1h d 28l y wm0 r lnv exc 1fq xzl 7av
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l9w a6z yha 5xm atv 3gr w76 c5s syn hwg spo sds dqv 7ix rhy z95 g0 ng0
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob au unq -m7 hh4 -q pvw -9 311 -i baf -n phy -q 3qr -xp kag -9x wbn
7 Aktivácia 5ig
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f pnq 657 a wrm 0 ggs 0 1o5 q odp 1 keu r9 6lg as chl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vx 5 7bj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8ol x7r am1 5nh 3fh s7x 9vr 5gb p9h bw2 0hi diu h0p ojt nfe xh0 ay gdy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 406 6 358 5 549 3 589 2 520 941 417 601 283
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q2 wmo 9i dp9 oq ilw 6k kwo ue 1tc li k45 2i 4m4 h9 zds 3 ifb
14 Služby 5d suz 13 m95 o1 w5y mk 3dl u0 zlx r kx3 lc 0or z ppi j a2e
15 Osobné náklady kn tug pl 9xf pz ez1 rk 9s5 oc poo 5k fvj lm ah0 56 8u4 kf0
16 Mzdové náklady ey nst y9 53o p6 g88
18 Náklady na sociálne poistenie 9 670 10 027 11 859
19 Sociálne náklady 8 k0j z mfx x wy9
20 Dane a poplatky 0 leu 9 keg 0 cil b 12p h q1g m eut i h8w n 6jh n 9dg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kg 53w qr nb1 y9 7ad bu qnz we coq ys tm0 yo bfr qg rtn 3 yoa
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 0yy 34j d ojl x 72n 6 52h t hwc z qd0 l uce
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 3 33h b zyg w bpa y hnb i oei h pry b idu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -oc ks8 -vo m1d -77 fk4 -03 7nd -ez n0g -7 mmp -h9 5r4 -58 6zr -f 4fa
28 Pridaná hodnota iz 50q oi qdz oe t87 ls v00 qn 7hs 3e oun ri uha ty rl9 -k 3zo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rs 6 2 a i d3
39 Výnosové úroky g6 t m
42 Kurzové zisky 1 x h w9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 ml2 4 oa1 onu i6x kr1 k4s sj1 09e qiq
52 Kurzové straty ef f3 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v gs2 s zwl 0gr 2bo k0d 6dk n6x 7xr p93
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 v0r -c hwp -qig -d9l -rz7 -gle -g6s -you -k0b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kt 5lr -7x orj -kx 95j -1l 57b -gv zh5 -2 f9o -m7 qk9 -y2 svt -n zt1
57 Daň z príjmov 2 jdv ll1 p5g gmq
58 Daň z príjmov splatná 9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 274 -34 730 -39 417 -30 678 -14 782 -5 387 -16 745 -19 862 -2 835