AMON CS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 382 2md 0ny 1lc fo 9at 863 cbe mo 61q 7lw 3s8 7e els
3 Tržby z predaja tovaru swf 0wd mej zv6 6r fth gox oh4 jd 5id tlc 3y0 v6 xd4
5 Tržby z predaja služieb 7 193 8 714 11 844 23 492 4 599 361 1 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r xnd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ar9 498 e9w 87k nf 78h 2n7 avq ra esy rx9 x2x x2 f0h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 392 838 169 475 68 132 127 579 79 090 119 599 41 282
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g
14 Služby lm ufl e my9 wd r29 5j cik x h23 18z y 7yl
20 Dane a poplatky f2 0 1j
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bf z3i t9 z9 ihd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -tv l62 f pe1 71 o8z l eu6 oqe 2 k6s u 7cw
28 Pridaná hodnota -sz vf2 s 49w pr d2e 4 2hd 7vt j hdt 2 rqc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -y5r ue -k
39 Výnosové úroky yvt
42 Kurzové zisky -o5n -1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2u 7l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vai mfn uze y8 it c
52 Kurzové straty vxw tp od o5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 09a v2f xbd qd 3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8be -51u -0h9 -aq -cx -f -d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9f ix2 z tzc lz t0p f ue6 odh c mrb j 1ez
57 Daň z príjmov 6 jn9 koe 5jq lbn 1sk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 247 4 648 12 932 3 171 -733 727 792