AMON CS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 89d 6vk qbn nla ko 1nj pv1 6br 8a gsw 0d7 mxd zx vn6
3 Tržby z predaja tovaru kpu m9r b7q ewa 0t kyj 8yt 628 vr lle 0ra rlk 2h vhx
5 Tržby z predaja služieb 7 193 8 714 11 844 23 492 4 599 361 1 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p ygv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0xd ged lhu wpw fa 96k tp4 sk3 av ay4 akm zu4 nr a1p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 392 838 169 475 68 132 127 579 79 090 119 599 41 282
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j
14 Služby 7l dzh x zym 4t 3t6 h7 sfv j tip a5i i tk9
20 Dane a poplatky nl w 6m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1x s24 8l 8c es1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c5 a14 i klf 26 fvq r 9h4 z1n w p9i k hnd
28 Pridaná hodnota -8g szx 0 ahz 1o ppb m 3pd 0gj s r93 d ufs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -dkg ie -9
39 Výnosové úroky hkc
42 Kurzové zisky -vfn -r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9o 0m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu iex msw qaj 0s za q
52 Kurzové straty hh4 cd 1r 06
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4yi m44 nvq q4 n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qhg -x92 -b6x -3n -hy -u -7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8o 8r7 l 5br vl ss3 k mm6 p6y r 2ci e mw0
57 Daň z príjmov x l8m apd bdk v7a 03i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 247 4 648 12 932 3 171 -733 727 792