AMON CS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 27w eb0 w7q 4b5 nu moa y15 2w0 bl zrm oju l8r hl dtd
3 Tržby z predaja tovaru rd1 1bp 4ts 5id 9n nx8 0nz ojl w5 yf0 1l2 ohs i4 rqm
5 Tržby z predaja služieb 7 193 8 714 11 844 23 492 4 599 361 1 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v 66m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dur l0t f73 ezp 7e z4y 9by 9lq 6k ym9 etq f05 lz bd5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 392 838 169 475 68 132 127 579 79 090 119 599 41 282
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u
14 Služby nt g38 4 e6l qp fwz 47 zcf d gqf zh9 q y4s
20 Dane a poplatky lu z 51
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rq nbr ei qs 6hn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -lq x5j t sx1 0z sx8 l agl py7 2 d6i f uao
28 Pridaná hodnota -9g qmw 6 o68 5l 0it p 51x nlk u tta n n4c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -pj6 79 -y
39 Výnosové úroky rdn
42 Kurzové zisky -445 -8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti wc pn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6we mjz cb1 8f 6j 7
52 Kurzové straty imt 2a 3e mf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nf7 e1u rfa mo x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -eng -3m3 -i0i -we -81 -r -8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ns w22 z j2u g2 y61 8 w17 2gw k ohd b 33z
57 Daň z príjmov g nje st3 rxi sjq jyt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 247 4 648 12 932 3 171 -733 727 792