AMON CS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8qu 00u hdd qa6 1w snv dqp sfi cu 5gr ss5 gqo ea u81
3 Tržby z predaja tovaru h08 pew puo 145 ha a7e yxj 1cq u3 m3p 5vs 6do 8s z70
5 Tržby z predaja služieb 7 193 8 714 11 844 23 492 4 599 361 1 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h 8yi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 85m qlz z54 gg5 u7 nyj olo 31w s8 zzv p98 zg3 tp 9wp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 392 838 169 475 68 132 127 579 79 090 119 599 41 282
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t
14 Služby wp qs6 y akp jf 8d8 59 jmp 5 lmj quq u m7f
20 Dane a poplatky zw e bu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ir s9z 41 53 43z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vl 2nc 1 ip6 lv tve z kt7 124 t sai 9 ns7
28 Pridaná hodnota -ya c7a s ych ms 1k0 m luu nvu w yr3 n elz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -otb ug -m
39 Výnosové úroky 5dd
42 Kurzové zisky -l8e -y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti zv gd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fom dh4 rwb ak al g
52 Kurzové straty m1k 7s fa dl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ia5 1qf f6g du g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8b1 -mxw -8hl -1z -vn -r -u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -48 1d6 a 11e g1 uco g 22c 986 u pgt p ez6
57 Daň z príjmov w 95l le9 zw1 2mf clq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 247 4 648 12 932 3 171 -733 727 792