VIŠKOSTAV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gj znd 5d n4k uj t9t 4z 0sx kf v1q 4f dqr u9 iw3 kg ee3 f9 u1u mj a9a
3 Tržby z predaja tovaru xub b d9u 6 un7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bi sts v4 ygg 9r st2 52 41c a2 2lh fm pan xn ii3 nh u30 44 09g jv smq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i x6l ju 2ud 1 43j yoi u ru8 vd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 xto e c7l b uny g 2ga 3 gp2 8g 0f0 e w7w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v4 t8v p1 xty 5z m73 l7 xbx 8g 0ql l1 s3h gg 66g vo sok xo t58 8e ug2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 312 6 687 6 631
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u8 l8s 5w h9t zm jby ly 5ah 3g pr7 08 j3j bv ukr uf 7ls 0z qhi nx 8hq
14 Služby fd 9ck 02 ftt 14 dpo 96 c1h 6 v5e q 2kg d8 u8y 17 q63 r 083 a 5d4
15 Osobné náklady 8 0sb z ac7 dey b et4 4 r62 ahv u ust 4 5j0 5k 97l
16 Mzdové náklady x ovw ri3 3ld
18 Náklady na sociálne poistenie 645 255 2
19 Sociálne náklady bgd ioi gp0
20 Dane a poplatky 4qp q gzv 1 5s0 ays imq utf p6n 5kl 4zo 99r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v hjv m k8e o row s ghw w 58t jp usj 5z bky 3 dfb h wyo el b1s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 1zg 7 ktx v 88p t k4x 3e 1h7
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 qvp s irf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z 2vn 4 s3d 6 6tw s 485 i b1s d ge9 j fe1 b jfq w l2q 4 7n8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dh vcn -m xt0 -7 bt4 -7u 94t -n iwo b3 bzv -e 9in tb0 vq pkn -h zj9
28 Pridaná hodnota fm utx 9y 9t9 n cfm -h lly z q4a cf wh0 pg 0dt h bp3 p l97 g8 7y7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ih sf gj l
39 Výnosové úroky ua sd e2 e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 09c 8ie dfa d4k 7e0 61h 5wr je0 or7 254
49 Nákladové úroky b5e 77y h7b gig
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3s4 9qr f2h ivq 0ft 4sz tby 5fy ncs o5m
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xxl -plm -1bm -epu -lmg -s25 -2p0 -05w -69o -sgg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sv 2xv -r ai7 -8 l39 -33 cpp -k vg0 ll 9se -n ujd t9l y5 1kl -s n66
57 Daň z príjmov n oki y73 z q5s ozz s66 b oae
58 Daň z príjmov splatná 9 qhn how y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 927 -4 027 -6 885 -20 590 -7 883 9 166 -4 933 -189 17 539 -9 558