LOP, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 30 771 17 895 14 169 344
2 Neobežný majetok ft8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 664
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6xb
33 Obežný majetok xq c9d sa 79a 4e 757 cqf
34 Zásoby súčet a pry 4 9s0 v 95z
35 Materiál 5 wxr 8 78c r ux9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 72 7qx 3 41n s wob nt5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7j qub e 0lk o 6xv b4f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 81 8z6 x rmu c iyw cgx
62 Sociálne poistenie 8a
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5p vgg c97
65 Iné pohľadávky m d1n
71 Finančné účty l 5q0 f wur d8u pc
72 Peniaze r2m 5 q9z wia hm
73 Účty v bankách v kl9 0 8vr
74 Časové rozlíšenie súčet w0o j 5s0 m9s
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6lo q kso byy
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fsu
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c4 e29 om 62i uf o3n kdq
80 Vlastné imanie ql g0a yf hzx 6 w7z -m yvs -p y89
81 Základné imanie súčet uy 8c6 0u 786 ke dwc 0l ho5 4i 71k
82 Základné imanie 1x ub8 lc xwj wp uni qt snr eo u58
86 Ostatné kapitálové fondy 7e jyh pr eqy fp 7qw vv uzg vf ian
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -82 h2m -sk hlf -l6 sni -uw 5wj -zt 898
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xr ie5 hk moj z3 kkz o8 7gm 07 y1i
99 Neuhradená strata minulých rokov -g3 qgu -3x bm6 -88 ppm -yh 1tt -t4 xsa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o 7wt -t8 oah -jy 5bs -hi5 -fes
101 Záväzky l su4 n 1tu oi 1r2 q ead c uq5
102 Dlhodobé záväzky súčet ys9 ofs c9f
114 Záväzky zo sociálneho fondu pso gup kof
122 Krátkodobé záväzky súčet t tt7 f cqu n u8o yxt
123 Záväzky z obchodného styku súčet cpu azd t c8p hoo
131 Záväzky voči zamestnancom 8io 9b4 asd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia epb a7g ti1
133 Daňové záväzky a dotácie m ayh v co2 p xb8
135 Iné záväzky k6 -sa
136 Krátkodobé rezervy s 0lz v 26c h7n
137 Zákonné rezervy x zm7 8 y2v jn4
139 Bežné bankové úvery a pti y gb8 f 65x
141 Časové rozlíšenie súčet jz cks wiz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sz 52d f9n