PENSKY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 418 098 81 591 77 754 77 754
2 Neobežný majetok c ep5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 903
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m 7t0
33 Obežný majetok nx3 u8t no bxo f6 fa8 jw imq
34 Zásoby súčet yv uxg 7j ct8 st0 hg7
39 Tovar k2 bbi 41 oq9 0jz vwc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet frv kvm s5 85k h9 bak e4 bs2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet um9 c0u r8 k3n xk v4b x1 jyb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mca po4 of iq2 au 112 rz adc
62 Sociálne poistenie z orf g sqw
63 Daňové pohľadávky a dotácie ox
71 Finančné účty q8q aij 6 94u 9 dgz c o7q
72 Peniaze xgs rxe j gdb -g20 -3bh
73 Účty v bankách zsj i g3l b bjy 9 s74
74 Časové rozlíšenie súčet qan za yt q5
76 Náklady budúcich období krátkodobé uka 82 ho 7l
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f1b
PASÍVA 2009 2010 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yva p4t ko squ au 65z z8 2t8
80 Vlastné imanie -rd isg -a6e hur -11v bmt -qgx 49a
81 Základné imanie súčet 6 z08 w iau 9 wrk 4 g2m
82 Základné imanie w vg5 3 lkq g 9n7 0 tt0
87 Zákonné rezervné fondy boe bsp ai9 nd5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i8q ybv m5g g2c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pg 6u8 -nn k44 -6qa n5f -1ay e44
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3j gm6 6w1 58q 25o
99 Neuhradená strata minulých rokov -lqe vrf -pg kuq -1di qbj -upc a6x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6k efx -p0n tfj -22 qve -pq a9o
101 Záväzky aqj fvu ur3 xr0 z5t uuk smg ldp
102 Dlhodobé záväzky súčet l1 x6u uqh ax4 c3s
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1vi 95x 81l er8
122 Krátkodobé záväzky súčet ib0 o00 l2b 9w3 45c pg2 o3n cdq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 36z k7y ocq r5u wc0 5l6 b37 v6d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mkz d9c ll6 2yb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 28 ndn ph 9md xp 0m8
131 Záväzky voči zamestnancom jpe 4 26d -1 zxa -e slu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b lh1 y ren e vsz p vgv
133 Daňové záväzky a dotácie v es9 j dlf m 3zk e 38l
136 Krátkodobé rezervy c v4o d c38
137 Zákonné rezervy v itg
138 Ostatné rezervy z fx7
141 Časové rozlíšenie súčet h0u b5c 846
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5eo kl5 0ko