PENSKY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 298 dwh 0nj fbk
3 Tržby z predaja tovaru zua a7g a8o nhs
5 Tržby z predaja služieb 88 592 15 294
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8ot
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fgg p3q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b8r kjm 17y m2i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 244 059 163 154
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k ufk 6 qe8
14 Služby gx jm1 wd wfk
15 Osobné náklady wo v3g k5 qcm
16 Mzdové náklady 73 5v6 b7 q6t
18 Náklady na sociálne poistenie 6 778 11 520
19 Sociálne náklady l 5e9 a m1c
20 Dane a poplatky fe0 bzf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xu d0n u 2y4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mpl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c dz1 ftv v7l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti po 8ek -912 5d8
28 Pridaná hodnota p2 4lo -xu sr9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6w0
39 Výnosové úroky j
42 Kurzové zisky sg3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y dvd y 5g3
49 Nákladové úroky w5x 77d
52 Kurzové straty urd q 5m0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 t93 9 4tm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m w55 -1 1zc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6q o0z -osr cxu
57 Daň z príjmov f oht
58 Daň z príjmov splatná o c5s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 109 -195 774