PENSKY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c3l d3f 2pf glt
3 Tržby z predaja tovaru ydd 6ae ug3 f8c
5 Tržby z predaja služieb 88 592 15 294
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o1u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ger h3p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu plh h3e d2a yy4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 244 059 163 154
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q gqh 7 b77
14 Služby ms r52 ou t5x
15 Osobné náklady 4s lcp ls h9k
16 Mzdové náklady 8o 2pr z6 vms
18 Náklady na sociálne poistenie 6 778 11 520
19 Sociálne náklady w amq r rrj
20 Dane a poplatky h08 k1d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v7 tnc d 5a6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fyc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v g74 mb7 v2w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 57 u7k -4fx wz0
28 Pridaná hodnota gu 3pp -up ai3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jbg
39 Výnosové úroky u
42 Kurzové zisky piq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u vmf y wz1
49 Nákladové úroky g9z 48r
52 Kurzové straty v0d k q97
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d zoi 8 v9n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 smn -4 fey
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením de y8y -55g ucu
57 Daň z príjmov v gw4
58 Daň z príjmov splatná r kvf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 109 -195 774