PENSKY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3yi 2e0 d8m z0x
3 Tržby z predaja tovaru r2l oio y4i y5a
5 Tržby z predaja služieb 88 592 15 294
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e2v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9v5 6cp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u9v 7hl 93p 6rj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 244 059 163 154
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 y3y g s7d
14 Služby uc 1db 1c n49
15 Osobné náklady su 7hl 2u mtn
16 Mzdové náklady jh pqo 3c o74
18 Náklady na sociálne poistenie 6 778 11 520
19 Sociálne náklady e nzw 8 5gw
20 Dane a poplatky 9t5 vo8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oi lg6 x dam
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu tx4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s tgv 0bt cut
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tc dx0 -y6o 9v5
28 Pridaná hodnota 9l i6c -gr hrf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jr8
39 Výnosové úroky f
42 Kurzové zisky ha2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 4vu o 184
49 Nákladové úroky 77b qdq
52 Kurzové straty swu 1 l5r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y 7gh o okr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p 1m4 -r az1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rg v1m -5hu gta
57 Daň z príjmov r lr2
58 Daň z príjmov splatná d 96e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 109 -195 774