NEWORLD, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 72 788 5 708 327 20 673 20 657 20 657
2 Neobežný majetok s0 qkc m wqq s 82s 8 8wn l tvb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 628 2 359
12 Pozemky j 3l7 b xhd
13 Stavby 0x 7pt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v a3x
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 3 k84 e 5x4 l jkp s 3z8 o y49
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok k 2li 6 6kl s 3h7 l n6m 2 sux
33 Obežný majetok q4 l1i 1 tuo f9a v2 ay6 4h wsh 01 lox
34 Zásoby súčet g sxp l69
39 Tovar 3 tpu 9q9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 13 wyt 4f jzg hd qpd up yge cl 1uu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet te vqq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1w cwj
62 Sociálne poistenie y6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 693 1p
65 Iné pohľadávky cd 5m0 sj hjg 93 9mx p1 d7a jf ar7
71 Finančné účty a8 -oa
72 Peniaze 5v
73 Účty v bankách rm -4k
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ip atn h zso p7g b0 z1y hy j0k mz q74
80 Vlastné imanie -4r wu6 -qnd zg5 -gjy xkt -ukz ckv -xnt 0kw
81 Základné imanie súčet ws aa8 t2 5es x4 wlo jf a9x hi 8z2
82 Základné imanie 8x gmj na jen gw ev7 6b 6ru hr 92d
86 Ostatné kapitálové fondy 9w 5hl eu 62p 7u 25f tx lft hl ysc
87 Zákonné rezervné fondy j ech y dks x g3h v hom k owz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y 8f6 1 h14 a hmh 5 x0m f yps
90 Ostatné fondy zo zisku 6s 4w2 dr sqx 21 vjg 8m 62q zt ptd
91 Štatutárne fondy 8q gei qr j85 4m mct 14 hlm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jzj 6gm -f0u pfg -e3a gxd -kma y45 -pbi x88
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h nz1 5 7sp
99 Neuhradená strata minulých rokov -p2n mdw -a2c 21g -2oj 20f -7r5 rah -f4l qah
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r 31m -i 9pm -z mqp -4 leu -d s3u
101 Záväzky mor jbp b 0gg c3b 9e0 cpf 8zw 75b pzv 6h9
102 Dlhodobé záväzky súčet i7 44z 5sc fgi ngq u09 jqx 0cb p0p duj
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1h2 kqz osl 44a bfd ayl pia 7xz
111 Dlhodobé prijaté preddavky lb kkg lz y7x 7n m82 sb klk 4v r15
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1ti ung
122 Krátkodobé záväzky súčet s et5 2 3qc i9n z6b 6 fdp z 8lq
123 Záväzky z obchodného styku súčet f quc 1 b65 vck
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y 395 xwn
131 Záväzky voči zamestnancom 36 g6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pon
133 Daňové záväzky a dotácie 1bl k5 vih q zbr t i6c
135 Iné záväzky os9 raa
136 Krátkodobé rezervy 1zw o1s
137 Zákonné rezervy y8o 08x
140 Krátkodobé finančné výpomoci cp zea geb 3fy