Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10291/R
Dátum vzniku
01.06.2002
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis troch členov predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Základné imanie
11 045 034,58 €
Predmety činnosti
 • verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb (od 31.5.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 31.5.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 31.5.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 31.5.2002)
 • oprava a údržba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov (od 31.5.2002)
 • predaj motorových vozidiel (od 31.5.2002)
 • vykonávanie odťahovej služby (od 31.5.2002)
 • prevádzkovanie autoumyvárky (od 31.5.2002)
 • sprievodcovská činnosť (od 31.5.2002)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 31.5.2002)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 31.5.2002)
 • prenájom nehnuteľností (od 31.5.2002)
 • predaj poškodených a opustených vecí (od 31.5.2002)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 31.5.2002)
 • automatizované spracovanie údajov (od 31.5.2002)
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 31.5.2002)
 • výroba kovových výrobkov (od 31.5.2002)
 • stavebná údržba budov a objektov (od 31.5.2002)
 • stolárstvo (od 31.5.2002)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 31.5.2002)
 • pohostinstvo a ubytovanie (od 31.5.2002)
 • nepravidelná hromadná osobná doprava (od 31.5.2002)
 • stravovanie závodné a iné účelové (od 31.5.2002)
 • prenájom motorových vozidiel (od 31.5.2002)
 • poradenská činnosť v doprave (od 31.5.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 31.5.2002)
 • vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy (od 31.5.2002)
 • skladovanie (od 31.5.2002)
 • vedenie účtovníctva (od 31.5.2002)
 • upratovacie práce (od 31.5.2002)
 • služby pre osobnú hygienu, pranie textilu (od 31.5.2002)
 • predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava (od 31.5.2002)
 • nákup a predaj cenín a kolkov (od 31.5.2002)
 • prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (od 31.5.2002)
 • poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb (od 31.5.2002)
 • predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín (od 31.5.2002)
 • prevádzkovanie strediska praktického vyučovania (od 31.5.2002)
 • opravy vysokozdvižných motorových vozíkov do 5 ton (od 31.5.2002)
 • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (od 31.5.2002)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie kontroly technického stavu cestných motorových a iných prípojných vozidiel (od 31.5.2002 do 20.7.2006)
 • vyučovanie vedenia motorových vozidiel (od 31.5.2002 do 20.7.2006)
 • oprava pneumatík - vulkanizácia (od 31.5.2002 do 20.7.2006)
 • osobná taxislužba (od 31.5.2002 do 20.7.2006)
 • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 31.5.2002 do 20.7.2006)
Akcie
 • Druh: kmeňové, na meno
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 332782
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 13.02.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • JUDr. Vladimír Zachar
  Lazaretská 2427/34
  81109 Bratislava-Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.08.2005
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Eduard Vaník
  Trnavská 1355/4
  01001 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.08.2005
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ing. Jozef Lackovič
  Drietoma 433
  91303 Drietoma
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.08.2005
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 10.6.2003 rozhodla o zmene v predstavenstve a.s.
 • Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol dňa 1.4.2003 o zmene v dozornej rade a.s.
 • Valné zhromaždenie dňa 15.08.2002 (notárska zápisnica N 666/2002, NZ 661/2002 zo dňa 15.08.2002) schválilo zmenu stanov a.s. ako dodatok č. 1. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.08.2002 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. (zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 28.06.2002).
 • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa a zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 366/2002, Nz 361/2002 zo dňa 7.5.2002 podľa § 154a ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, bez výzvy na upisovanie akcií (§ 172 a nasl.) a prijatím stanov. Na akciovú spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 1.6.2002 všetky práva a záväzky (aj neznáme) zaniknutého štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik so sídlom Zlatovská cesta 29, Trenčín, IČO 34 005 510, ktorý bol dňa 1.6.2002 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne odd. Pš vl. č. 39/R.
Uložené listiny
 • Prehlásenie predstavenstva spoločnosti
 • Podpisový vzor - Ing. Jozef Lackovič
 • Podpisový vzor - Ing. Eduard Vaník
 • Podpisový vzor - JUDr. Vladimír Zachar
 • Úplné znenie stanov spoločnosti
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
 • Notárska zápisnica N 182/2005, NZ 33856/2005
 • Notárska zápisnica N 29/2005 57190/2005 NCRls 56627/2005
 • Úplné znenie stanov
 • Notárska zápisnica N 18/2006, NZ 16016/2006
 • Vyhláseie o splatení základného imania
 • Protokol z volieb Dozornej rady
 • Not. zápisnica N 26/06 NZ 25483/06
 • Úplné znenie Stanov
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Not. zápisnica N 61/2007 NZ 8524/07
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Výročná správa za r. 2006
 • Správa nezávislého audítora 2006
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Výročná správa za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora za r. 2007
 • Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení zo dňa 30.06.2008
 • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty akcií
 • Zápisnica z l. zasadnutia doz. rady
 • Zápisnica z VZ zo dňa 17.06.2005
 • Zápisnica zo zasadnutia DR
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Výpis zo zápisnice DR zo dňa 16.02.2004
 • Not. zápisnica N 723/2003, Nz 117726/2003
 • Výročná správa za r. 2002
 • Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia
 • Not. zápisnica N 666/02, NZ 661/02
 • Not. zápisnica N 366/02,Nz 361/02
 • Správa audítora k účt.záv./2002
 • Obchodný plán a finančný plán na r,.2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za r. 2004
 • STANOVY
 • Protokol z volieb členov dozornej rady
 • Správa nezávislého audítora 2008
 • Výročná správa za r. 2008
 • Notárska zápisnica N27/2009 NZ22115/2009
 • Správa nez. audítora
 • Výročná správa 2009
 • Zápisnica o MVZ
 • Zápisnica o VZ
 • Výročná správa 2010
 • Protokol z volieb dvoch členov Dozornej rady
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Protokol z volieb členov DR
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Znalecký posudok
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Zápisnica o valnom zhromaždení
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Bystrík Žák
 • Výpis zo zápisnice DR
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Milan Sáska
 • Podpis. vzor člena predstavenstva
 • Správa audítora z overenia účtov. závierky k 31.12.2002, Výročná správa za rok 2002, Obch. plán a fin. rozpočet na r. 2003, Zápisnica z val. zhromaždenia zo dňa 10.06.2003
 • Zápisnica z 5. zas. dozornej rady, Prez. listina
 • Podpisový vzor čl. DR
 • Podpis. vzory čl. doz. rady
 • Podpisové vzory členov doz. rady
 • Podpis. vzory členov predstavenstva
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
18.01.2020
Domény