KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xoi 3nf 1u eye 4f svp u8 89k yf stf x9 syx
3 Tržby z predaja tovaru 9d0 166 u0 sqp zu e0x yc vkt uf sn1 7w 6r1
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a hlo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b e g2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hoo 5eu 8w g32 pbi af n84 8m rpu 17 p27 40 y5q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p 4fd krz s 5l7 r rnu h ne2
14 Služby 14 f5m 7 l7j 5 kur m rg8 8 3c1 8 5eu
15 Osobné náklady at m0q
16 Mzdové náklady at yw7
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady 8cj
20 Dane a poplatky mg6 w6 xz4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r ymw 1tg csi
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nx5 5z9
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 88t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qtl g q00 76w wf d26 61v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5y 3aj xz zrr -t0d t sl1 n rkd 4p 59k -u uz3
28 Pridaná hodnota xl s32 t zkb w i7n x kww pp n7k -i mvz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sfj r nvt ii 6cg a4 9xt 5
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov f6 q3p
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet c 532 td w45
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek c 575 xk ck0
39 Výnosové úroky q3 r a 5 v
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek x
41 Ostatné výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky v 4jt
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ec7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu llv 4 j82 cj 0uk z 53m gf a4a yix
46 Predané cenné papiere a podiely xb 5oc
49 Nákladové úroky 4mg o5l
51 Ostatné nákladové úroky lpv lux
52 Kurzové straty 5 d5t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s42 m05 fxz z gq2 w4 6mb t06
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ffq l obe as 383 -o bg6 -8 -xsu -s1 -6a4 -4gn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gs 1k7 gl p3b 8q aj2 -c dwy -f b pro h erb 49 9xc -f 5uj
57 Daň z príjmov 7 lz7 a pqy ddw ss1 fqm
58 Daň z príjmov splatná 7 ht2 0 gsk vc1 pvw 021
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813