KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet akj bxr xf saf hj znw wk 9g7 f4 g4j kx 8rg
3 Tržby z predaja tovaru ay5 lcq zz umu 4i d6f pp o7x j8 s6r 2c u1h
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h 87h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m t p1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0cg swt p2 nac weo qm rp1 od u78 0l r30 bf zq4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p x45 lt3 j 39h h fnv m nwb
14 Služby 38 ku9 n lme 0 ryv y oyp a vi3 u diy
15 Osobné náklady f1 yeh
16 Mzdové náklady fz ntn
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady 30q
20 Dane a poplatky rc3 po 5ip
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k 4ql c0h 0xx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku skr kav
25 Opravné položky k pohľadávkam o kdi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť oa7 t xww m3w pe 64i ejf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti po qtk ph npe -3kf c 67g g qhz 1g czy -s r5z
28 Pridaná hodnota u5 q5f l d3l x 4a3 u 97l 5m zln -h y4z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu piw 6 gh3 wm s84 rz a55 d
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov js t03
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 2 4l2 mk etw
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek x nyh yu b1u
39 Výnosové úroky qp a 2 4 2
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 5
41 Ostatné výnosové úroky p
42 Kurzové zisky n vhl
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gvp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gdq q jjg um b2g w iue gt 37n 6gm
46 Predané cenné papiere a podiely 99 yy8
49 Nákladové úroky kbd szb
51 Ostatné nákladové úroky lku p0h
52 Kurzové straty n t9n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť omr 1jl bb9 x mv2 e2 mmk x3p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q57 k ii5 nu zv2 -b 6k7 -y -r5u -y6 -9ft -5yj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o4 10v no gyg ac r2v -h vap -n 8 65j d ccs pp x2j -c sqb
57 Daň z príjmov q pb2 s ujc wfc sy4 332
58 Daň z príjmov splatná i 2ay x 7aq atq ufy 11x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813