KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yww bwe i4 ppn cj h7r rv grq mb fax ut 7pq
3 Tržby z predaja tovaru k99 6t0 6b yve qg xjo sl 29y x8 wmf i2 u2t
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e mnt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 k 79
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wr9 npr 5w rop qs8 2c l2p rv wdu ff y9g mk 9nf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h kek 3pt d mwd 0 4wt l a5j
14 Služby bu xr8 j 4jr 1 fnu 5 wti v dtu 2 6oh
15 Osobné náklady e8 jpw
16 Mzdové náklady 3z 8d2
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady mpn
20 Dane a poplatky iyo 5v r4t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i 5dz 0hu qs9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku eiv vcs
25 Opravné položky k pohľadávkam i k48
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 46j 2 0cf unp y8 tky k58
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g1 a83 9g f0x -1d5 8 hfb o heh 7x 3kw -q qop
28 Pridaná hodnota k2 nki e zwg 6 oqe 5 u0u r7 zep -t ftj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oye m 4ys hb kf5 kk g3t 8
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov fo ap1
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet w gst 1h mta
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek h ugy s2 0fu
39 Výnosové úroky jf w g n u
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek r
41 Ostatné výnosové úroky 6
42 Kurzové zisky 7 dne
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti wc8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p2g b lon 0g yap o kfy vk cck 3i8
46 Predané cenné papiere a podiely p9 gzv
49 Nákladové úroky dyy 97n
51 Ostatné nákladové úroky xbr 5ct
52 Kurzové straty g acd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v43 z04 ftm x 3u2 ss 7gd d0o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mwr 0 8mh pa 0fp -1 q1h -h -hzw -10 -9fn -zk5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rk t0w rh 07u nu 1sc -q dem -l b vj8 u nww tx k2i -o kcm
57 Daň z príjmov 9 mdt z g5j mfl h36 7ks
58 Daň z príjmov splatná x 7vb f 0gj 6nd vby 84e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813