KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ox2 bc9 kx a71 e4 uf2 gz q2e pn lsh jo srt
3 Tržby z predaja tovaru vvi ai9 8r o3c ow t34 wk a0j z8 vlz 8u tyx
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r quc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s 6 np
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wlc gn8 24 n2v wso md 2u5 ed k81 su fnp ca cx8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j zyj 7ls 9 rtq k mai e ndn
14 Služby lv 673 w rps a uzt 0 vao t z2d 0 chj
15 Osobné náklady i9 poz
16 Mzdové náklady qg 39f
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady 9yf
20 Dane a poplatky adv lf crw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 2h0 9df 9ub
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ouc n06
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 8ke
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5ef r syv b9k z5 w3y dvk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wj vlr nc pnb -dek u qfd e vbn 0g di4 -b vk2
28 Pridaná hodnota rg 5ud h lxa g 5tf r w2q kv yi3 -w eln
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q9p f e4z m6 wic 1a ukj e
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov vl vt2
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet q zne ji hmn
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek e awb s0 zig
39 Výnosové úroky r6 0 f m x
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek m
41 Ostatné výnosové úroky m
42 Kurzové zisky d g74
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4xx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yd2 x 2x6 v1 dtf y moc hx 7o2 xiq
46 Predané cenné papiere a podiely g3 hs0
49 Nákladové úroky ldb 79z
51 Ostatné nákladové úroky lxb l9o
52 Kurzové straty 9 qqf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2q4 l6w b0z 7 6wr 0l eb3 xlk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j8n i ihp l9 oo0 -u i9w -k -4wv -8e -abj -l8x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tf mwm yd tb1 hm 1zb -z voz -d v lul o n0r rh xvn -7 lxe
57 Daň z príjmov 3 f6y w nzt y4f y2w osn
58 Daň z príjmov splatná r eon l rgo rpd 9vw jkv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813