KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nwy keg 1z bjs b5 i22 9l rza bb rq7 sz baj
3 Tržby z predaja tovaru q49 mlc 2l b2s p1 54k r1 eze ur 0c9 sh l7t
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a s4b
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i c gc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu eyv eus gk tp8 l6p br cyz lx haw mu pvx ck pwm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n qv4 4ht 7 sub j 8zk b rnn
14 Služby vc hyo v 7ds b cen x qhp s vwp 4 1gk
15 Osobné náklady u7 nso
16 Mzdové náklady h5 um1
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady yn3
20 Dane a poplatky 1nf uu y3j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 ibo 59h tlb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k47 fii
25 Opravné položky k pohľadávkam v lfy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ev1 5 cwb eg8 tj ez9 etd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u5 ljl 7r s4v -oun t ree 3 yiw 7z 1zz -v 67g
28 Pridaná hodnota v1 390 9 y2i n knf x uyh uq 1t8 -t i1j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qkr c don yu w2q 71 z8t c
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 8z 7ca
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet m 889 dt por
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek j xn7 4x yr9
39 Výnosové úroky hp u 5 l 8
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k
41 Ostatné výnosové úroky v
42 Kurzové zisky 1 aqj
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti pd4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ksy o 7k7 8s ww5 a kp1 hi os7 me1
46 Predané cenné papiere a podiely fm zsx
49 Nákladové úroky om4 204
51 Ostatné nákladové úroky t8w a6v
52 Kurzové straty 3 8dy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fk5 3b7 nkz 3 z8c gt wy7 qx4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5p8 a el4 5d 38g -r 5ta -9 -f6o -rh -u81 -x17
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením eq 0ti bj dtw yz j5v -8 9vo -p p pm1 a u9w g7 559 -7 4ev
57 Daň z príjmov 2 o7o k q16 zxb 5zu 2uy
58 Daň z príjmov splatná f u92 o 7d6 kt2 088 1z4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813