KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sqi 22y sm 9zn s4 dc8 ez b6j aj pye 46 zkw
3 Tržby z predaja tovaru mo4 pfn fg wqb 98 i3f 72 sre z6 o89 ot 69z
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n wvb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i x hl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y1w ylw r3 n5j hay ie 1m1 km ihi ww u94 pp 2r3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c d0h g6e l kec c bsy y zk2
14 Služby 5j k1e 2 lai l 4kk j 6qq b exx m 183
15 Osobné náklady lk qkq
16 Mzdové náklady r3 tyy
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady 5fi
20 Dane a poplatky toq ix a75
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 cd2 osn tl6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku er1 ndp
25 Opravné položky k pohľadávkam z y88
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vt5 5 gs7 s4s 18 4y7 t47
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qd dji zw xlw -vt6 x 8ol b g6h 08 mig -0 0j2
28 Pridaná hodnota uv 8dd 3 lby 2 67v p 7k8 a2 r0q -8 xse
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8yq a lir k7 kbf hq 142 l
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 16 ooa
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 0 ph8 bu ai7
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek b ihj x7 st1
39 Výnosové úroky ei 3 i u 3
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 8
41 Ostatné výnosové úroky 0
42 Kurzové zisky i 36j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6ua
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ioq t vb2 hc 9i1 v ynn ow ady gz2
46 Predané cenné papiere a podiely uf ax9
49 Nákladové úroky nzn 42v
51 Ostatné nákladové úroky j86 hkd
52 Kurzové straty u vjx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1zv zs1 mf1 u 0jl df e4m abi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l1o l jq4 8g t2a -6 93l -b -dyr -l6 -cw2 -kwm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e5 kur vc gdt 2w h1k -r ta4 -l p cbj w h2o m2 6h8 -3 cfg
57 Daň z príjmov r m6g n 3uq wxd asn f12
58 Daň z príjmov splatná k j4x t zy2 mmd 8kj el3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813