Draka Comteq Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 43 460 108 45 197 659 48 916 745
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0f vcu ebk jo g55 464 3h wfc 6gu c6 7ck ems ba ozd 48d
3 Tržby z predaja tovaru cj zax
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fv xc3 wsf xx 0a6 6z6 ku ide kbz ky 5yx bso d0 2sm ttu
5 Tržby z predaja služieb 453 381 9 555 53 433
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob cr1 yw2 -yx3 74h e5t dub -o stj -yl 3xy
7 Aktivácia 596 cd2 -4c qma
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5gx dmz 56 gft ab jrj 3c p5i 15y 0k6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t xea ohn p aox vhx 8 en3 rhp 9 x6p yty 8 4af wjs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x2 zdu 506 q6 sor l95 jk did jwf 8u 599 4cz 0p g4v eyx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 029 122 492
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 65 log zd3 3b rgc g24 er va6 xhe au 27s qo1 nd z1w 687
14 Služby 8 ppm lbb c g6q 9qg y 3wa 1dn w 9cj oxt m 2sx oll
15 Osobné náklady h qva cnw r nxo fd0 f xxp rb3 c n7s tel j 6ya qfy
16 Mzdové náklady q 2rt 5sc 0 q1p 92g a gtv 3rt c kqj hhp o 36g yrr
18 Náklady na sociálne poistenie 464 710 480 981 514 770 582 684 780 928
19 Sociálne náklady qy 8m8 6s a3q 6h v46 ai7 f6d 4s2 du7
20 Dane a poplatky u 5pv i 3ev u 2qz c r63 fu 0mc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l6l l56 ske 48e rw2 r55 p2a 3qg z 0g3 19i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku etv zsz mxl 122 5 ron byv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2y cs7 gn vye pv6 8tn
25 Opravné položky k pohľadávkam 2s 17d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r3o 4f j f2z iuq 2z7 o2 8sy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hpg f8s a i09 q6y 5 zhh tg6 q cxd 1sq nf2 mfg
28 Pridaná hodnota 4 h70 bwg x vd3 f2h o nse exu m 3w9 dpm 0 1d4 rwx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 0z0 6m v33 k2 irk 1 7ov -md
39 Výnosové úroky szq ipq c9k lbo pj
41 Ostatné výnosové úroky spx ji2 c1
42 Kurzové zisky yvy bk y 98o 1f2
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií d cpa ex flh -b6d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yoi ub 3c8 6 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cv vjr 1m n6n ji jcl 7k v7e wky uq8
49 Nákladové úroky 60 lnl t oz3 q tlj m3 ail u14 8db
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky v vyc mcn gpb
51 Ostatné nákladové úroky i 910 g ds5 d tkf
52 Kurzové straty 23s h 99p y00 z tpo s yu4
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie q v7a j q05 ny yma d9 2ra
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z 9av p pdo x xob k nrr 5 2di
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ke gc0 5y 1wn -fe 2fo -ql ub1 -woe jci
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením frr r5y f jjf yu9 a rum 7x2 z jv0 m8e 961 leg
57 Daň z príjmov rzr lmp 9fh 7v0 nd6 9k5 ih8 x62 -p42 3iu
58 Daň z príjmov splatná 97g xb6 6kv t8x ef2 9hf q1f tni 2kt k9l
59 Daň z príjmov odložená j9 fva vr fvl -1g 6tq -yi ps9 -7nl zml
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 651 062 1 014 996 1 652 703 1 230 177 338 067