LEMAX SK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uzt j l86
3 Tržby z predaja tovaru 32p
5 Tržby z predaja služieb 830 1 712
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu is
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j bh9 b rwg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 133
14 Služby 7 b5c a fml
20 Dane a poplatky ui
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -x5q 3o
28 Pridaná hodnota -2bb ab
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gt
39 Výnosové úroky nw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu aqo lds n cu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1sc 1fr 8 ho
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xwq -j6 -u -1g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9hu f -d -aj
57 Daň z príjmov 37e
58 Daň z príjmov splatná o0o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 295 9 -1 -56