LEMAX SK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v3i n fpx
3 Tržby z predaja tovaru cn4
5 Tržby z predaja služieb 830 1 712
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b nih q pnn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 133
14 Služby t jbz t hzh
20 Dane a poplatky 2y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -30a cm
28 Pridaná hodnota -t8a x7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w3
39 Výnosové úroky ip
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lfy uzd 6 2p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ayp si1 n ny
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zmu -kx -w -rs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7el 1 -2 -yy
57 Daň z príjmov 6oo
58 Daň z príjmov splatná 73w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 295 9 -1 -56