3 COM - GTN Hydraulics, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 1 440 315 1 750 336 1 387 141 973 081 1 139 106
2 Neobežný majetok bv4 3hk lmy tp8 wsv 10h bgg 7gk myw 043
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 270 980 480 764 511 736 431 768 391 952
12 Pozemky jzt zr8 c8b dix ocz yg3 dta qy0 ypz 6c7
13 Stavby pj 2yd 6t lg0 9r x09 b1 bnp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí esq ga5 45r u0u yqp mer f1 p6h vg 5p9
33 Obežný majetok i cq7 j2w 5 775 kvg q44 o49 haa lqp xox 9jl
34 Zásoby súčet nq5 nr4 i vd4 1py w6l lgj qro rds 2hj iz1
39 Tovar e0t yx2 7 jsx swl qjm mi7 t94 ibh 6d4 izw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2 brz
52 Odložená daňová pohľadávka e uwd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ks 337 zeu 5zx k4k lml 36s gjm 282 z77
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n 6xj 3 j2j 3w yi5 ieh y97 ie ps0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y ez9 y 8a8 oh n5y 1of mni o4 www
63 Daňové pohľadávky a dotácie ti mm0 xil npx 1z ldr 1u 60z n0 mdc
65 Iné pohľadávky 9b mbc ck w26 zv sqh
71 Finančné účty h3w opy x i3z 18 twp ef zja znu akh
72 Peniaze hcg 1fi i tle ts lxa oo wko ai7 t7r
73 Účty v bankách pub p15 dg l5 -6 zk7
74 Časové rozlíšenie súčet v vmj p fe6 x xei g n8v 6 mxg
75 Náklady budúcich období dlhodobé d cr5
76 Náklady budúcich období krátkodobé q 421 b fvh j 9yh h czm
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z lw5 58r o u7k dbm c c9s wz6 5bp qcm u f5g o4l
80 Vlastné imanie 7ho z8k xw1 ufg d3z hcq pe9 fdb i92 xy4
81 Základné imanie súčet uu 6bi ba 99u 7x b9r fl 3gn j3 0w7
82 Základné imanie rm 530 vs m7x p7 hj5 0n ie9 kl ome
86 Ostatné kapitálové fondy kbp cid cwj enn jlb mrh 5bl 4fo
87 Zákonné rezervné fondy u00 iml b84 kxd p27
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1ni oll swc i6a 6fl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u2 85p 34 3y2 52 01k r7 3zn 21 pxr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bt naq 1m f2j wt fbi gm sup zt 0jf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m c2y hm oem o afd n 04a i th6
101 Záväzky f tsr hfa r irk fwk bub iek qkk q8y i7s p9p
102 Dlhodobé záväzky súčet sm vx8 -t c9e -5 yzi -i 7ra -g zaq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 73j ckl q del et9
117 Odložený daňový záväzok -3 i02 -k wgt -d z48 -8 mj1
121 Dlhodobé bankové úvery jzg r8s 810 3mb 0ib gfh y0 a9p
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 if4 6hj d 10b ph6 d0u r43 a16 azt gwl hlu
123 Záväzky z obchodného styku súčet xff iyq 9qp 93l l7c x3h gd5 nne 2sf qyn
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám w6t fq3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9bm ob8 mp7 wym 3fj npk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1vi fjl uuf o47 5 m40 8 ezj -z 8x3
131 Záväzky voči zamestnancom g eib b fui 9 sl5 q mjr p dbw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 ahh r s6z a g3b g teu 9 5rf
133 Daňové záväzky a dotácie afr qpm t ttv
135 Iné záväzky 00 suh d4 jud l9 4cw qf kvl
136 Krátkodobé rezervy gms 1cp rqx w7b a iit
137 Zákonné rezervy cgu i65 4cz 4sd z gix
139 Bežné bankové úvery 8p wa9 13 w77 b8 d94 q7h 1a2