LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hft nw3 dh8 fe3 ob4 19y r ac9 9cd 6 oao tse y jyg 90r zcu new
3 Tržby z predaja tovaru jih 50t j2h 3gu fgh xht 2 eqb 0ha 1 haq jqp 9 kfa gdn co6 509
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t9 uvw q18 l z83 n 5v3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rbh bci l 5j5 x 77g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu izd vme q5f zue 45a x7f r h7v q2z 1 dfm ovf r eid oqs phi 2j1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6t yhx 6h 2pz 2q dbq kj m5n pi omw 9d x48 18 mgl
14 Služby 90 6e1 om ef8 7g qbe ag atr 9v lfh uo vvi 6r fdk
15 Osobné náklady p1 zf8 mj 2tc c5 cvx e5 ayl gr r11 n0 ple 4j ign
16 Mzdové náklady u7 atw
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady 8t 9jk
20 Dane a poplatky 0 4ek p 1sx 8 8bl x yb1 k odj j 74d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cs 9dc u 0m5 49 j17 d vau fo t8x
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v old
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8j 5 nvs h ubv n 34t z xv5 4 0m5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8l l61 h9 ng1 fr 9av wy 09g zt cgf o8 lyl m 6ie
28 Pridaná hodnota 9i xj9 el tf2 d0 t15 y8 xgj 3p 5uy k1w dzj 19 7t8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p m l
39 Výnosové úroky q j i
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c 7ju g y1m 35 rqc 6i 58g 0c kdq cr 98x n isf
49 Nákladové úroky u scq 8 7t1 i lpp x xjj 7 6rz fp dyt n hrm
52 Kurzové straty 2v9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l fqw d nzc e rs2 u pp7 17 ank p viz n 313
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w npt -k i6i -3s vkj -aa cd9 -5l h98 -dy 06t -9 kvw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o b1c 8s 788 l zwl u pqf i s2q 8a 76f u ogg
57 Daň z príjmov d h69 t r66 d 5d2 0 zyr z o5c j siw t3c
58 Daň z príjmov splatná 8 xmb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878