KB DREVO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 380 339 292 187
2 Neobežný majetok 945 our ypv 6ht
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 376
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s alb
21 Dlhodobý finančný majetok súčet g9t rm6 qoj agi
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok xn8 7pw n21 p26
33 Obežný majetok vj kxd yf ece
34 Zásoby súčet v 3f0
35 Materiál 4re
39 Tovar a gv5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 43 jwu ri s1p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dq 7xa af hus
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zy rw9 y1 76i
63 Daňové pohľadávky a dotácie mm kqh d 09b
65 Iné pohľadávky 5 tk6
71 Finančné účty xc 3zh 3 png
72 Peniaze yd 0az c 2je
73 Účty v bankách x22 ps
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gpr wfu azt mkx
80 Vlastné imanie -6t esi -8a 4p2
81 Základné imanie súčet u wsh b gji
82 Základné imanie e hw6 y qqg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 lvi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t 8ne -39 osg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y 51e
99 Neuhradená strata minulých rokov -gc zqp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vp 0qv -b q01
101 Záväzky e6i pgi f96 7ep
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 695
122 Krátkodobé záväzky súčet qan h1k ok2 7fd
123 Záväzky z obchodného styku súčet er6 te7 e3g 0vs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0h9
131 Záväzky voči zamestnancom u 1m2 qr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r cfi
133 Daňové záväzky a dotácie sl 18a
135 Iné záväzky vzi 80z
139 Bežné bankové úvery 2u 37y 65 dtm