KM KOŠICE s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vbv 5hs
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zn4 9yb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0f 3qs yu c2u 4 8sb veb 0ky
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zo3 wwg zk
14 Služby 5ny fui e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pr dpj um 9zf c a1c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qc y52 t k2h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xp1 765
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 64 blt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -an zsa -ai 7r7 -1 awd -ogz fy8
28 Pridaná hodnota -ej1 -3xw -iq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w6 a05
49 Nákladové úroky ux nrz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť io
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s6 vh8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -f7c 4a0 -e1 ofk -z i2z -dzq frq
57 Daň z príjmov rmr twa
58 Daň z príjmov splatná ouv v48
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -114 604 -73 302 -5 075 -192 585