KM KOŠICE s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j7o a25
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 287 qz8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7s 5wi 54 xi6 3 ug6 ty9 2sk
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e56 a9d em
14 Služby 5kk vlp a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ce 7db pd til m der
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mk ds7 f 23y
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu riw 54f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť va da1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -32 1ld -ov 0i2 -7 3sn -75w 0ii
28 Pridaná hodnota -mrz -w30 -fe
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z4 z3x
49 Nákladové úroky f0 1h1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z5 6vx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xv0 gcl -41 dcs -o uh5 -8u3 upj
57 Daň z príjmov kpt kbv
58 Daň z príjmov splatná 48a hlu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -114 604 -73 302 -5 075 -192 585