MŠ VINÁRSKE POTREBY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hga q6v 0qa 8ff u8w ex1 uvr fab icn 6f0 1zi 6cx 8j2 coo
3 Tržby z predaja tovaru 6n3 e7f pp7 czn k0m fk1 geb ex9 2st di1 9bm yxw jz5 47g
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 150
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v 6up wn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dna 3ul th7 s2h kek woh a9o q59 bpk y4h tgh ixs 2d3 wl6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 139 339 160 026 155 243 161 073 149 514 167 762 174 781
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i e9l o ah3 s mdh 6 2op p ljr a 4et l r89
14 Služby 9 oi8 oq 0cp b1 s89 qv bhg r7 jyn 2 yz8 m 4jr
15 Osobné náklady ek 295 ep rox ji azt b1 oj4 dz mof 3r qkj af ker
16 Mzdové náklady ue bth
18 Náklady na sociálne poistenie 3 194
19 Sociálne náklady h kjc
20 Dane a poplatky hy5 ufq oqy b2i hwu 9uu f9i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29q 8 vhe b 8wi y 2tp k h9y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ya dl qqb wf 2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti gg 427 c heq 5 e01 49 bqj p2e y 5qg 8f om9
28 Pridaná hodnota ie op7 2w cx8 cs 28s pc dpq b8 mqf we k8x ik tkw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gr e d
39 Výnosové úroky r j 7
42 Kurzové zisky l -n v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -h 3 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s2p q 9ns k u52 n k69 rbj k 29q u d4p
49 Nákladové úroky o fv5 6gx fjv
52 Kurzové straty a 3 s 4 g q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jm4 4 zgb 3 zg6 9 i8b hns 3 3pe r pc7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qzs -8 11q -5 f57 -3 pqf -gis -1 i2v -j hrp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 hol p 1nn b n2q m4 a9a -cyq q dzr gh b6g
57 Daň z príjmov t eyw fl2 jvb m 1uu 4i0 w0r 1 6hp
58 Daň z príjmov splatná w zm0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 412 2 069 2 518 8 795 -1 699 4 528 9 573