DEVID s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 78 973 79 422 76 312 435 346
2 Neobežný majetok 6m 5gp 71 66o f2 b5c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 75 032 75 033 68 666
12 Pozemky 6r jpl dm 66e yw 1sj
13 Stavby 97 evl 84 hvg 6d emr
33 Obežný majetok j 7ua 2 cq9 w uwx tc0 6qy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 1fg 5 8s3 r 5fc rdp qx0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 9by s 1dv u hgq fb2 xfb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b kam
65 Iné pohľadávky wbj 7wj
71 Finančné účty 86c 6 54m 5 7cg g6 blv
72 Peniaze ix r hai n 2r2 6q j28
73 Účty v bankách 8bk
74 Časové rozlíšenie súčet 5am
76 Náklady budúcich období krátkodobé ubr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9t zak m0 0so 5b tq4 ui5 vjp
80 Vlastné imanie 2 r2w r 0wk l 4rz z b8r
81 Základné imanie súčet l 23x e psm l 304 w ohj
82 Základné imanie r 3k1 d u4g 9 07f y dnw
87 Zákonné rezervné fondy 66q 3ta 1w3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r66
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a xes -q 9bv -gjg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i n48
99 Neuhradená strata minulých rokov -t1 c17 -r 90m -mq2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c rji r n0s -czt -ozh
101 Záväzky we g07 bk 3o3 c5 adk b1x 4no
122 Krátkodobé záväzky súčet 61 le7 gp zvb by h25 acr 8j0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 slf zpv lra djz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g2 3qy
133 Daňové záväzky a dotácie ifg jqx 7ur wk
135 Iné záväzky u1 24l sx 0w5