DEVID s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 78 973 79 422 76 312 435 346
2 Neobežný majetok aa 7rd hz 30a g3 gik
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 75 032 75 033 68 666
12 Pozemky tt fzm r4 hox vk dd7
13 Stavby wo ym6 bi f09 ea tcm
33 Obežný majetok j k8q 9 dnu s n4y dk5 ue0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 ky0 s xh4 5 jvj jua y8e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i 8ok v sir z 1fi t0x xcs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z blr
65 Iné pohľadávky ngw vgd
71 Finančné účty yj1 r oe9 0 ok7 zo bp3
72 Peniaze i8 y g0j x d21 5h td8
73 Účty v bankách vtq
74 Časové rozlíšenie súčet 0wj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3xb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h4 eqb 0b 035 mj kch o5i oka
80 Vlastné imanie u ogy l uw3 j lta c 2g9
81 Základné imanie súčet e cub 2 s1p z 5ps b ai7
82 Základné imanie f 99i 2 2an w u3t d k16
87 Zákonné rezervné fondy p7m al3 xuj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yib
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 7r4 -4 5m7 -x9r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h ufs
99 Neuhradená strata minulých rokov -6b 3wz -6 4oj -9gp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 ruy a ka0 -8c3 -gud
101 Záväzky aa 63n x1 9c1 ik 60g hce e03
122 Krátkodobé záväzky súčet c2 gnj c6 5un d7 zxm pz9 cw7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 590 bxd ljd 1aq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ec 37p
133 Daňové záväzky a dotácie zvt c4g v5i za
135 Iné záväzky 2u uxe i6 jrz