ADOS Helena Horváthová, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 83 fld i8 hmg ea j56 r6 avm h6 ned ux 2rg vby 86y p66 2mr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cn 6o4 mp imz 7c uhr 9e vk3 1y 3go ny wqr ofr 7iv wbd vim
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2wd o wiu lei
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n zhs u eok 0om fmk j8y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nq 0w2 nq ddc 5y 0uq 2x 88u lm xdq qh tw6 ja fjp dn rei
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 ves 5 fki 5 81w v qmp 9 uif q a30 z sun v rst
14 Služby k yrm 0 x3f m b6o 3 gxw 7 c1p 0 mhs j l9e s bou
15 Osobné náklady h2 j1v c4 4i6 4v bk2 qu afd rj vup aa 3og a8 ws7 fd ugc
16 Mzdové náklady rb a2l uq q84 km dor
18 Náklady na sociálne poistenie 14 214 11 519 11 041
19 Sociálne náklady 6 1ou d 6cj f btj
20 Dane a poplatky ou5 9 osh 9 8fn o z6e w8x 1ut 8 7l3 bre
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e c4y 7 hth l vzl 8 w96 p ko1 b d0q p e9i w 5qw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bx4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7vt o 3rw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m 1s8 h xux j8 mqc tn 2k3 94 xur v rr5 l3 j6f 5g jpv
28 Pridaná hodnota ck fri 0y 9m9 ho 6u6 bb bhs f7 5p6 ys zjm 98 h0c rj 1cj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g p k x k v
39 Výnosové úroky b n 2 s e w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tvl 50s 84m jme iqh 6f9 iv9 2p3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4f3 0fi dd4 ckz ihb 7fa 2uv hp4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zbn -4qo -ehi -1q8 -qvw -vu9 -5kh -552
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -23 vk0 p z5z c6 nek ai 3zo 73 ur9 4 fvy s6 kjn 9m 8vq
57 Daň z príjmov w d v47 p i99 c 3cz lvg f pey w clr
58 Daň z príjmov splatná w b e80
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 259 2 276 21 999 17 924 13 793 3 186 17 504 13 417