GALYLA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 168 493 150 526 172 985 152 841 181 673 191 356
2 Neobežný majetok ih wuu ro toh n2 hfc 1b iux wi uj9 l6 jhs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 91 208 90 324 74 895 59 798 52 153 47 248
12 Pozemky 9 zgj g 2sc e ar0 i qxv
13 Stavby 1 q75 9 ayv 7 sgt f 8oh 0 nq4 8 2nm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wl ss9 jg aaq 2d 3ho gj 7at 83 ots yj e1s
33 Obežný majetok 0n dgv 55 fq6 6h 3ez jr 8n5 y05 cbh m3l n2p
34 Zásoby súčet 6 hlm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g4 vla 7 p2 bsk
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1h ed6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wy 4cb e pqz 2c t7m v5 acw u8w jwe sp f8w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet na xsx 4s jra 0p sqp jgo e6j x3 nto
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9m qe9
62 Sociálne poistenie 5me mb s h50
63 Daňové pohľadávky a dotácie c9t 8 qcj nx8 n3 x 408
65 Iné pohľadávky o tic f23 4rf a6x
71 Finančné účty 1a 4cy 1t pk5 ss 67x xq pth ne tte mr y4r
72 Peniaze n 4qg 9qv gl xw7 ro ipz 7g owy m6 bj6
73 Účty v bankách k3 qv6 vk prt
74 Časové rozlíšenie súčet 8 e54 e awk
75 Náklady budúcich období dlhodobé g iph
76 Náklady budúcich období krátkodobé m dx1
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gt8 07s x4y k6w bk7 tqa tc6 79a kwx 7au 3fj 6fl
80 Vlastné imanie -do dvy -m5x 91z -ctk yzr -u3i a8n -95k zde -v8j tax
81 Základné imanie súčet 9 t94 8 x25 e jqg y jni s l33 e brt
82 Základné imanie 2 q5m r uz4 a k8w e d59 a b1u f qsc
87 Zákonné rezervné fondy 230 6mx 3ay 8m4 m3y a63
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1yv ubj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7q ju9 -1f 3tb -iyu zwj -gpb u1d -yki fiy -9fy pi2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nw xwd 54 k92
99 Neuhradená strata minulých rokov -yz 7l0 -4q rt1 -bwu 6la -qk3 0er -sbp 8ju -7cx 0uu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gr fuc -65 h4h -cd r7l -rt awg -b9 fkf 96 dvk
101 Záväzky e7f 72f gtw ies uns bwf deq nek f8w xpo 7fb n1b
102 Dlhodobé záväzky súčet o snq z s05 yn oy8 i gyb z i76 e azk
114 Záväzky zo sociálneho fondu s vky 1 f9e
122 Krátkodobé záväzky súčet lcv umt 9th jrm 7q4 qh5 ysw 8do aot pca 4wa r8a
123 Záväzky z obchodného styku súčet wa qp1 w nch j 69r ur uqf 8 oj1 b 7to
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rx1 z7z 9l1 xls
131 Záväzky voči zamestnancom w shd 4w1 w r2n d 4xz o 6ow 1 9ud
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fto dhk
133 Daňové záväzky a dotácie 75x fci x72 03z 1 jaj 4 9w0
135 Iné záväzky f7 kew kin xju r2z nvu yzg dtz 01c 1vl
141 Časové rozlíšenie súčet e7u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ymz