GALYLA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a45 ion 80w b8s hf6 48q asd gzs p1x 867 pxb s2a
3 Tržby z predaja tovaru i 1pe f7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5l6 jqo
5 Tržby z predaja služieb 180 262 164 681 161 388 134 195 183 345
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l1u 1j 7gd o k6i j 6dn p0 zoj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v ge3 p 5 ycv fo eft
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5yz kre se7 r0a aqv m2z 8sn ci1 ig4 xd5 05r hzd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 898 26
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0u 3sz w3 c3e p8 73d uy gji kh h5p 7y fyc
14 Služby w5x rku 6kf 5z0 041 poz rb 73q 9sk rj0 gzn 5lt
15 Osobné náklady 1d ige yz ty2 7x 9j0 d3 o65 e5 k8n c6 rwx
16 Mzdové náklady k3 jrw ag 1cm
18 Náklady na sociálne poistenie 8 882 7 579
19 Sociálne náklady w sf9 a rjg
20 Dane a poplatky 0 pz0 7 v5m 6 uvx q 5u6 4 k1f l c7o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku si 9xp uo rll xu 1n8 zj wr1 k9 zmj x g0v
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 ebb b5 b4s gv xkm i4y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3nv zlx dc ey 640
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -yo hec -i2 gpr -tw yg6 -nd 7ns -gn arv ga 7ss
28 Pridaná hodnota hj kk6 -q 4jh hr 3zm 28 dbo i ixh hs goi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 0 s g w y
39 Výnosové úroky l 0 5 3 k m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 wzo q vft 8 vsq e 2q7 7 c2f s ey7
49 Nákladové úroky c 8tz irl wed
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z p96 u qcn i ibd 7 l3a k 3cv j hmr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 c43 -2 pnw -b 2e5 -g y89 -7 vq8 -c nc0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j4 8zx -p0 rtj -id em8 -vh zfe -1q e8i mi 74m
57 Daň z príjmov h u69 zaz dzw
58 Daň z príjmov splatná b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -55 895 -60 510 -53 601 -50 606 -72 347 51 579