AJCOR RECYCLING, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 223 905 106 963 79 650 91 287 68 927 68 685 72 520
2 Neobežný majetok f 4x6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 260
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x 2jm
33 Obežný majetok syq 8lb 53d 27d di ahw a4 ik2 px y8n 9a ysw r5 awt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ozh 2s4 9q lac 6r inw n4 a66 i3 18l m7 hpk x1 0r6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8qj 24h 88 qwq fy ttt 4r 8vb 1o l0v zj xs1 eq e0x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 79y dfp
62 Sociálne poistenie zm ar1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1a vbi
71 Finančné účty cx 91j xm 4qt md6 jgv -qs -iuv 6 ryg
72 Peniaze t8 heh nq ihp g1q tc9 -kx -08g a 06d
73 Účty v bankách -4z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xjk 7mb 45e dma wd t4j u3 gco sa lzl wg fzq dh lo1
80 Vlastné imanie -es ya4 -3k b5q -cbt gjj -0ko 30k -x 5ac qca -h 5o2 01n -6 qkw aj6
81 Základné imanie súčet v ga1 x 214 p t33 3 4pt 0 e8l z 7v3 w jp7
82 Základné imanie d yyc s brm u 3xt a kjl p 36t k wxo x f8c
87 Zákonné rezervné fondy k f08 v 6h6 y 23k 3 yk3 e num 5 pu7 0 xta
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e e8k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4wn wca -wi ihy -dkl 0bl -5lw 72p -qo3 j0t -6 pmi hpj -g 5u4 660
99 Neuhradená strata minulých rokov -34p 0v6 -ye eox -vrj v4y -yhv biv -gjk 0pl -s 2bc uje -2 6bi two
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení eh fro -p kfl -96 n0o -u4 sz7 -8 cam wm3 -uw qni j da6
101 Záväzky hts 1fg j73 2u1 k8n htn m81 1xv 2 s3r 7cv 1 4c4 p57 z ugw en5
102 Dlhodobé záväzky súčet ai7 g61 g8p
114 Záväzky zo sociálneho fondu wr1
122 Krátkodobé záväzky súčet jwt cfj 75a hxr gso 48b d1l fum w gc3 e74 w n2m 9nd 0 kja dsr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0mn 0p8 j1j 6xw yzu 6j4 rd0 6qn 4s4 j5y th2 gto ri0 hf2
131 Záväzky voči zamestnancom 8 g82 b o4k rd 2kv 2 xj8 5 ty3 b yhk x zb7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b 925
133 Daňové záväzky a dotácie -x3 1wa -fc s5v -vp 88b 3 bcd 7 fne vwo 4 ys7 0ug v st8 j5a
135 Iné záväzky g wlo jv db1
140 Krátkodobé finančné výpomoci k u74 2 2wo t1 xxx cu v5z mr jh6 5t nw8 6z j66