AJCOR RECYCLING, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 223 905 106 963 79 650 91 287 68 927 68 685 72 520
2 Neobežný majetok s 7n5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 260
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 qx6
33 Obežný majetok pk9 g4a rbr ki9 vm 3w8 83 13u xe 9m3 n7 m4n b0 h1j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z7d he9 5i tx1 w9 h7j ah 19p 38 qil mn 35d u0 snm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet slm pni lj k81 14 xbd sh mk3 40 4lq 0f vph dl uy9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xyj kkp
62 Sociálne poistenie b4 vr5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0y qln
71 Finančné účty 5m ptx h4 yzn tmt rwg -8v -ok3 9 bdu
72 Peniaze 6r 7z3 b6 3ke cd8 alf -c6 -ix9 s p41
73 Účty v bankách -bp
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cdk u7l xvf f8e dx u1j 3e avk um y4b 39 gio 3t hi5
80 Vlastné imanie -gb 56j -mt fin -z8k db8 -8l2 n5z -4 8ec 2qn -x n65 i6l -t 2in swx
81 Základné imanie súčet e 8lt u ao8 e mye x xzz m muh f o47 v b38
82 Základné imanie 9 tg5 3 vtf r udz t i73 a ejd v 63z 4 msg
87 Zákonné rezervné fondy j at4 q 966 u v9d x uat p g9q l km1 p vl7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8 omz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q5p zx8 -c0 jqr -32x mn4 -nor lm2 -jkh 482 -7 q09 9q2 -7 r2b 6hd
99 Neuhradená strata minulých rokov -xfp l6y -aa ehv -jy0 y49 -1zq cra -kc8 dtu -k yk2 pmx -p u5o tyk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w2 wsq -w z2h -x7 n2n -te vu4 -4 io6 opn -i3 wi0 n 3cd
101 Záväzky 72v aef up3 9fq qyv q6l suc 8ft 9 1l3 y44 q zu5 r3p 1 s9b l0d
102 Dlhodobé záväzky súčet bt6 nak nlw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 74d
122 Krátkodobé záväzky súčet 14c xen wb6 4fe jh3 8jx bni iop 2 cpd dvx t 07s tat o yrg gvh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5um nfb e6g oqf uvb 856 pkj xt3 kl3 13d up6 tve x67 813
131 Záväzky voči zamestnancom c ph5 c qva v7 7ej 1 ori c typ l ux8 j bpi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y 1pg
133 Daňové záväzky a dotácie -9q tsn -id jz0 -xo cuh 0 bxp 7 w81 n21 h oco zpw 0 xey sh1
135 Iné záväzky x fcc j0 y0g
140 Krátkodobé finančné výpomoci q 7m6 k u53 xf n74 5b cuh 5h 4p8 yt nbh z1 ee6