AJCOR RECYCLING, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j 0v9 ml2 h7u rpc 0x h2o w u6v w jc8 t 99i a dqf
3 Tržby z predaja tovaru h 8kq anz u6s mz8 ib 7l0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7 0qn
5 Tržby z predaja služieb 180 500 2 400 4 800 4 800
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w 98n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s2 msl 3vm hpt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a 1a2 z2e 7d0 d56 8o h9b 2v kgr o 5z1 yiw 4y diq 9 fw7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 933 364 183 298 41 497
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a 4gt b xrw x bfm t jyv e lfs b euk b wcv
14 Služby bd 262 g asw o nvm 1 463 71 5ne w0 03x 5 037
15 Osobné náklady m2 hkt 5 l9c 5 2uh
16 Mzdové náklady m iwr
18 Náklady na sociálne poistenie 2 667
19 Sociálne náklady em
20 Dane a poplatky 9u2 uan xct r34 8v s kpk zfa
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n b0y
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v hne
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gg 4xe rr7 9z fd8 7h lrx x gx4 sxw vq vy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti xc akx -h 29s -4w jv4 -vd ymt -n g0h 0vb -kn 4sa y 3ay
28 Pridaná hodnota ye 6d8 i d4n -8 12e -1 z2c -93 iol -is 57s 3 456
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0
39 Výnosové úroky q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b 6ly h esa q2k 99i wta o9b 1tw
49 Nákladové úroky z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e vto r 1u6 3h7 bf2 k3h th8 6qt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h o8p -d b7g -nbx -s2m -moh -abm -jmt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i0 e1g -b z8x -jn ht6 -x4 k30 -r 4mn ztd -9s ws2 y jbb
57 Daň z príjmov 2 e d48 mad rhz 3s7
58 Daň z príjmov splatná b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 168 -9 342 -40 230 -13 096 -1 405 843 -18 885 1 570