AJCOR RECYCLING, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 c0v ee1 cal zz6 2q dbo 4 b85 k gpl 4 pl3 i fux
3 Tržby z predaja tovaru p b2m u55 ch0 yci qx e64
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z eik
5 Tržby z predaja služieb 180 500 2 400 4 800 4 800
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g g0a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ez jiw uh5 p00
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h 1f2 96s llr k3k eg 5ti xx 16w o aua 1pj qm qzy t 5ex
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 933 364 183 298 41 497
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b py0 h 4h4 p lbs 9 c8l 6 mj4 t j4q n xsn
14 Služby s4 zjc 0 nbf g z8y d 8ro ky hp7 dx zvx 2 cd1
15 Osobné náklady 0a 6cj k 05b h fg9
16 Mzdové náklady e q86
18 Náklady na sociálne poistenie 2 667
19 Sociálne náklady pk
20 Dane a poplatky tlx 7pt a9v rx7 5f v bl8 c2n
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q 58l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z 15y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť es llq 0tl 0s tzo 3e osm r mfb f6w di mk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x6 qvb -d w6d -iw 34a -ih nsu -u h46 znn -4q 9tk h uk6
28 Pridaná hodnota pk m2m x 3b5 -i 96j -q rcf -k3 ich -pu 7zw 3 k66
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6
39 Výnosové úroky 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r vff 7 3u7 3lr 67v nbf tko fuq
49 Nákladové úroky e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p oy3 z dxb kfe sn4 zws 378 8ad
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h gsm -c a7k -qkl -0ww -jet -n4w -05a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8m ahg -p 3hb -qb roh -aj ub8 -l goa ovs -ae a4c i fzs
57 Daň z príjmov m z nti mnn 7wf ae1
58 Daň z príjmov splatná 2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 168 -9 342 -40 230 -13 096 -1 405 843 -18 885 1 570