Copytrend, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 63 544
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vs kmb os4 s2y nby qzb 6ql wfi
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f55 cwa
5 Tržby z predaja služieb 63 544 163 563 221 365
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yn e6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 99 23o o4a 91u cud 43x 7x8 3r2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j afe x xlx y m27 d v14
14 Služby ml 4mn cwe r8q 9w9 2yl 4bs u1f
15 Osobné náklady 6c 5m3 rm 6rc j9 z3n
20 Dane a poplatky 5jn s64
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5gk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p 7r6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bnt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti xb pc3 6 1ax 0l bg1 8l epv
28 Pridaná hodnota fm qar 61 a58 9b dfx mj qfu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 n y
39 Výnosové úroky m n r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu met sxn qvl a c8d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2g2 h9u 07w z xmo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j0g -mo8 -1o8 -4 9uo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lw mkv r 1ay xb zig 8m bdt
57 Daň z príjmov pqd i12 e 8fr t z5d
58 Daň z príjmov splatná t9w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 738 6 539 25 327 47 406