Copytrend, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 63 544
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tt dh7 ccl 7n7 mvz 8ga tyb pmh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pn4 l4u
5 Tržby z predaja služieb 63 544 163 563 221 365
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wu 40
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 83 i67 6zx reu wma z0r yky aja
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 8fk 6 6j0 4 g93 b 0t5
14 Služby ne 6ln 6me 4dz rqb skp lgi sns
15 Osobné náklady z7 mxf fl fre 1s vxo
20 Dane a poplatky 0en bux
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p zkm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z j4w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kk3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hl 3qa a u0k e6 qoq f7 lgl
28 Pridaná hodnota 95 2ln nf rdp u0 qtz 54 nvv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y b q
39 Výnosové úroky 6 a f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w4s i3q itc j fue
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ict 1ey xkf y 64v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r2v -g6e -5ey -a sbc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením an h39 f c5v vv txv 7h 3qc
57 Daň z príjmov b4c k46 0 d8a o mg8
58 Daň z príjmov splatná ghy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 738 6 539 25 327 47 406