Copytrend, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 63 544
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3i cja 0w7 vnr 0z7 6sy zdc l2g
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y1i np0
5 Tržby z predaja služieb 63 544 163 563 221 365
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o5 l4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ae 2m3 399 q6x 2gb 882 mzj 1d7
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e 1m9 w xxh k f79 6 rit
14 Služby r6 z8g 33k 1c9 0cy 7by o1w tbb
15 Osobné náklady fa rzs d6 bl6 go tro
20 Dane a poplatky o3z owr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 yx8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 vo8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ccx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cr gb2 a sty n5 zl1 b1 3m4
28 Pridaná hodnota ks tuo 0y q2p iy mxa n1 td0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i y 2
39 Výnosové úroky m f a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hfr znk i32 4 hb0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 19g 782 ph8 b zmq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -48x -1l0 -d82 -x w2i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4v 57b w apc 9p 0tl cf we5
57 Daň z príjmov fvu h37 y 11o 2 0un
58 Daň z príjmov splatná cua
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 738 6 539 25 327 47 406