OPERA JET a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 4 771 480 5 260 462
2 Neobežný majetok uuc qyj h21 lsq
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j8 5if lj 0q8
5 Softvér 11 897 5 795
6 Oceniteľné práva av m0h 3 nzp
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 1w jpn 2 fy5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 849 256 703 085
13 Stavby tu aru ur b5r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kjb vvs yp5 ax1
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 92 cit 8 2m2
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok o y5j
33 Obežný majetok b dl6 uf0 i s7n efe
34 Zásoby súčet tt aca 46 wrm
35 Materiál lb nmk vj chz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3n lqp 2y zt8
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet d5 lpd fg yyc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m j5e qtm 1 sdm 74l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 3wx coa v v67 gms
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i 9yo biu w qx8 0ge
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ic1 yql
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 945 47 663
63 Daňové pohľadávky a dotácie ser mfk jye a9c
65 Iné pohľadávky 5nv w9a wv7
71 Finančné účty 7vh 5kj ds 2v7
72 Peniaze ms u6b g4 opz
73 Účty v bankách 1bx yny a7 515
74 Časové rozlíšenie súčet j1v xm6 2b nch
75 Náklady budúcich období dlhodobé xah am1
76 Náklady budúcich období krátkodobé q7c h76 y2 i6n
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fgw dk7
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 pxw vl9 i b5p puf
80 Vlastné imanie -exl 5nc -l xwl jep
81 Základné imanie súčet ru qh6 pn gkb
82 Základné imanie oq dnm ch y0b
86 Ostatné kapitálové fondy xoa t8f 18l en7
87 Zákonné rezervné fondy 2 p6g f dvh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v 84a u k0u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bz8 hwt -9dx zlb
99 Neuhradená strata minulých rokov -f7n 6vj -9rf 8k6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cg d94 -6ny 35l
101 Záväzky o rj4 t3g d tt6 a4a
102 Dlhodobé záväzky súčet igc 6fq 5u3 rjt
114 Záväzky zo sociálneho fondu h df1 g 98j
117 Odložený daňový záväzok cu v1v ov xc1
122 Krátkodobé záväzky súčet w 3mx umv 5 mka tt8
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 91e v1g x cby ppo
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám d 4w1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ph0 2rr bp4 d1d
131 Záväzky voči zamestnancom 58 7i2 jt jkt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lb oef l yf6
133 Daňové záväzky a dotácie k dbr 0 qu5
135 Iné záväzky 8te 3k9 x3h luz
136 Krátkodobé rezervy z43 8g8 ton fql
137 Zákonné rezervy 8k j9l pc 372
138 Ostatné rezervy z0 sd8 df6 q3n
139 Bežné bankové úvery 7ny muj
140 Krátkodobé finančné výpomoci hr noa 2l edv