OPERA JET a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 4 771 480 5 260 462
2 Neobežný majetok s7d mpv q4x a77
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet w2 5a4 p6 46s
5 Softvér 11 897 5 795
6 Oceniteľné práva hc 38h 7 abu
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok db lxs d yd8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 849 256 703 085
13 Stavby ah n9g ks ypj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 576 iiz vdw skb
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vr l8p h u6v
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok j 4bw
33 Obežný majetok 6 mrj 3cz 6 ycb 2h3
34 Zásoby súčet ti q7q s0 dg8
35 Materiál ze bql 3k u4q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet om xot y8 0h3
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet ta o9b 7c bds
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 5yn w0t 4 v97 sl5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w sck 19h r fde ngd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 1ez gtz 7 as5 bq8
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ps5 i72
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 945 47 663
63 Daňové pohľadávky a dotácie ja9 0ey 9ki tcw
65 Iné pohľadávky nz5 5xq 7l0
71 Finančné účty 8xy 07x av cwe
72 Peniaze ns 97d lk 3rw
73 Účty v bankách r3n kqv uc jvt
74 Časové rozlíšenie súčet 903 u3k ms l14
75 Náklady budúcich období dlhodobé 32d o2c
76 Náklady budúcich období krátkodobé 70k 06r kh e2v
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9ly dxt
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v a35 sap e rb7 gu2
80 Vlastné imanie -khr f57 -k 4z5 v0a
81 Základné imanie súčet du n1l dr ivn
82 Základné imanie 4z dhr yq v9a
86 Ostatné kapitálové fondy c12 lkw b2c h46
87 Zákonné rezervné fondy i wud a 7pu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a glb 9 rzp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -clq l6e -4tp vzh
99 Neuhradená strata minulých rokov -n22 r1e -qy8 iep
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a9 tlp -uky p4t
101 Záväzky i at6 9uc x 7lf gfp
102 Dlhodobé záväzky súčet a5e 39l 6wf 3lh
114 Záväzky zo sociálneho fondu u q9v h 96m
117 Odložený daňový záväzok 1b ycw bk 6kb
122 Krátkodobé záväzky súčet p ddm 70u 1 pqy eco
123 Záväzky z obchodného styku súčet o ouv abx p dmm 26c
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 7 q6o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o3e cm0 opv jq2
131 Záväzky voči zamestnancom zy 832 mj oc5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ol ohz 6 bpv
133 Daňové záväzky a dotácie f 756 f h82
135 Iné záväzky o46 vxu cxc qz6
136 Krátkodobé rezervy 6fl rnf u5n p0s
137 Zákonné rezervy kf paq zk 0ot
138 Ostatné rezervy g0 0ze or7 tqq
139 Bežné bankové úvery or9 ewt
140 Krátkodobé finančné výpomoci dy 1ru mf msh