MP music, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 26 644 24 786 33 366
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7e z2q 3d ja3 8u kmk ta qu6 om sek sn ga8 hu u9d 3a 3vu is iz0 hf nz9
3 Tržby z predaja tovaru hv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2p ho9 x3 j9q 5k 6qv
5 Tržby z predaja služieb 29 387 16 943 26 594 21 114 26 644 24 786 33 366
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l bfd 6xs o 25k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yol v 6ex wv u 2ni 0 r opx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9k ybt 1d z25 3g m6b jf r3d kd rkn by etw x9 v8z 7h j7q zv 5cm wt pfa
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sf jwk xl njx k vra 5 9fx t a8g w xcl f iwa yl 5os p 4x0 5 z9l
14 Služby tg kct h 0r8 hu 31m u9 vcb dr b7k fy vnr 4u q8w f4 jnt w fqw hv tyo
15 Osobné náklady r 1l9 a 74n j lzg o 7w4 0 h1l
16 Mzdové náklady v mxo 8 z6x v t72 4 ebm k sz1
18 Náklady na sociálne poistenie 712 843 636 517 446
19 Sociálne náklady m1 10 ld 0 2
20 Dane a poplatky u9j 7t wcl 61o 89x n3r c0j l0h q6c jv6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b zqc mnc n 0kw y n9f y npb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 4io
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g mla a 3rg s6 atv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n8 k7q sw tzg dm d0r 9w9 zg3 xqr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d w1c q y6i -p tud -2 q9z -l x1m 6 8un i gq5 w haa -9 09a p alh
28 Pridaná hodnota -s u7h o bvm -3 6vu -w0i t d7t p kw8 1 ql9 o8 c8y d j5a u 5by
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p v
39 Výnosové úroky n o
42 Kurzové zisky 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f5d syh d 2vb h yk0 a buh x sim ci8 79o 46z h 33z
49 Nákladové úroky kce kqv uek 4jr b6w e5r 9v5 svb e27 3 br4
51 Ostatné nákladové úroky bn4 umw 7r2 mid
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j1b 9hq yud 0 8hl ncs v74 uz thc tq ep
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1ue -p4c -3 sb0 -4 ltw -l guv -g 19u -yzo -25h -ufi -s kvh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m 8fu w k9u -8 mj9 -v izw -p j87 3us i mru 5 j4h -3 z7b 1 l5u
57 Daň z príjmov szy 9q7 rik er9 jxi
58 Daň z príjmov splatná 2m5 t77 mhi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 514 1 910 -5 549 -4 287 -8 259 -710 495 3 059 -7 128 871