DANMAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 640 6 640
33 Obežný majetok 0 rrk 7 7vx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h a4e y q1g
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 dgx 6 d4e
80 Vlastné imanie o d8i x 0wv
81 Základné imanie súčet 7 eks y zcw
82 Základné imanie 1 io2 i s1v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -242
101 Záväzky zz6
122 Krátkodobé záväzky súčet gug
133 Daňové záväzky a dotácie br7