DANMAX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014
57 Daň z príjmov v0b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480