LUMARK tech s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 73 577 59 053 60 561
2 Neobežný majetok g vm0 2d fva 5 68n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 747 10 175 5 788
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 a67 dw l5l t 47r
33 Obežný majetok 3f bdk 7m 405 z0 3zh
34 Zásoby súčet 2 ntd 4 p59 7 eel
39 Tovar p msk j eax 0 hug
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -n w4p
41 Dlhodobé pohľadávky súčet br wm5 ol 17d dk unf
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet xl 3oy nb ieb je cyi
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wx gwq ea 98i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n eoy w ckx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 2s5 9 q7e
71 Finančné účty vr v09 gb ihq v1 pib
72 Peniaze r6 ym8 q qzz ae est
73 Účty v bankách 9 9xd 7 a03 y pni
74 Časové rozlíšenie súčet 0og 3zt ghq
76 Náklady budúcich období krátkodobé o04 9rl 6bx
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cg qhu 2v 44x gw fy6
80 Vlastné imanie 1k 68m 1g pvo p9 t9k
81 Základné imanie súčet q l9y y u8m 1 o64
82 Základné imanie n nvp d 84v 3 ush
86 Ostatné kapitálové fondy ba lt3 3q h4k i2 x5r
87 Zákonné rezervné fondy pw8 r3g udq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond czn bhr fvd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0o gy 6xc v zt2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vz mba c wtu
99 Neuhradená strata minulých rokov -x0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3w osx -dh xkf d 0en
101 Záväzky h8 va6 oj hxa t7 7xv
102 Dlhodobé záväzky súčet gn 9 uq9 n 6zo
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 3 ws3
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 tk6
110 Ostatné dlhodobé záväzky a 032
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2l yh qn
122 Krátkodobé záväzky súčet 6w 68h pu qa1 pn 3gr
123 Záväzky z obchodného styku súčet kt fqd i8 hs7 1 9m9
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám hu nhp f ll8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l4e cl5 w wpp
131 Záväzky voči zamestnancom zlw x 600 6 w4q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g evt ml8 32y
133 Daňové záväzky a dotácie z miu d56 m yfi
135 Iné záväzky uq k fw1
136 Krátkodobé rezervy 5 xi4 2 jp9 une
138 Ostatné rezervy j jjb j 1by 061
141 Časové rozlíšenie súčet dp 34h 4f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3w b9k x4