LUMARK tech s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 73 577 59 053 60 561
2 Neobežný majetok v zuc 4h 4r4 0 nt5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 747 10 175 5 788
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 575 b1 hlh k w74
33 Obežný majetok 57 v30 il w65 10 ncm
34 Zásoby súčet i n3m 7 mt2 m 2i5
39 Tovar v dnh m j48 b jg8
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -s atm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hr 4q2 ns tsg vk l9t
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet fj 364 h4 d2k jp s9u
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zf mgw e6 ao9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w cof z g0j
63 Daňové pohľadávky a dotácie i wda q 7ue
71 Finančné účty to 17s oh ep4 i9 8pv
72 Peniaze 1u 4em y w1f ql 3xw
73 Účty v bankách e 1mq 7 ivy 0 ha7
74 Časové rozlíšenie súčet y2o hiv x05
76 Náklady budúcich období krátkodobé 39i w93 036
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6s agj 6e 7hn j6 w94
80 Vlastné imanie a5 jb6 9z 8z0 b6 yr3
81 Základné imanie súčet k ttz 7 fg8 p fvw
82 Základné imanie c 6v9 c buy v evk
86 Ostatné kapitálové fondy iv m0u y6 lkr 6z 2b9
87 Zákonné rezervné fondy xea y0f 6k6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dwj nmh x1z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -23 6d jrk j 2as
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fi xfs e fwh
99 Neuhradená strata minulých rokov -ea
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qs txs -kq fci s n41
101 Záväzky 53 dbq w0 y5x xr 00e
102 Dlhodobé záväzky súčet 1u b avj v fju
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet x eti
106 Ostatné záväzky z obchodného styku x y8m
110 Ostatné dlhodobé záväzky e gan
114 Záväzky zo sociálneho fondu yt n8 3w
122 Krátkodobé záväzky súčet ee ej3 if 5qr uo 16g
123 Záväzky z obchodného styku súčet z5 2gr ud q4a r mku
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám lc g1g 7 8wr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bqc l9y 2 fob
131 Záväzky voči zamestnancom 9as 8 kea f 2vk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 kqv kv9 gbl
133 Daňové záväzky a dotácie g 98j wq9 9 4xn
135 Iné záväzky vn 7 8um
136 Krátkodobé rezervy y 7yv 7 t8a 88y
138 Ostatné rezervy w jtc u 9t6 27z
141 Časové rozlíšenie súčet ez pab nu
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wk 1ip m1