LUMARK tech s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 91 611
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet po5 d40 w1s nca iy tce
3 Tržby z predaja tovaru 1 mny y nr9 r j67
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hpe 6rn
5 Tržby z predaja služieb 100 335 83 589
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r goh mfy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 65 e pva l 6x5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu en6 qdv vhd d43 hm 95v
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 736 604 2 027
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s7 n86 k1 hek ag 4h8
14 Služby h6 y29 1t 5ww rb i17
15 Osobné náklady jv wco l1 4c0 xo jwc
16 Mzdové náklady y1 agf pk d1j ne zw3
18 Náklady na sociálne poistenie 7 497 9 172 6 499
19 Sociálne náklady u wgc k xjc n bft
20 Dane a poplatky i bz4 r 767 u 39b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x i46 5 cy2 6 i6c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 qp5 n v0o
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j k9j
25 Opravné položky k pohľadávkam a ts5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o6 o d35 494
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 71 mbo -jd 635 x zm3
28 Pridaná hodnota bg 9w2 1x 156 7o 2y7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o x
39 Výnosové úroky f w
41 Ostatné výnosové úroky u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y e2d 5 1u5 7 7n0
49 Nákladové úroky apw t nno
51 Ostatné nákladové úroky n8m l pcy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 3ud l leu g b2i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 t6q -j nmb -v 7ty
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 91 c88 -42 gfq w fp4
57 Daň z príjmov m hsd b1y
58 Daň z príjmov splatná n plr iaj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 107 -22 139 3 977