MAREBLUE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 162 838 166 919 160 822 86 951
2 Neobežný majetok ko 1jj 22 7qa xc 1kz 68 lvi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 82 970 74 471 71 971 17 964
12 Pozemky g 3pj o bkr 6 4zd
13 Stavby 1 p4z l bc1 w aw8 n f7z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c7 eyn oe nyk th lmd f9 up2
16 Základné stádo a ťažné zvieratá p jbg
33 Obežný majetok r3 bp6 5s x8l a4 cir oz etu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bj 6x8 3l wk6 rk 6g6 xs 2yr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d 92o r 4d5 m p35 a gcl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o dkc
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 0ls
65 Iné pohľadávky ih lgb 7o 3t3 kq 5u6 hr bi9
71 Finančné účty tv 62d ly 952 lp vig gh a4q
72 Peniaze tm tm7 5k une sk b95 rc 957
73 Účty v bankách r dy9
74 Časové rozlíšenie súčet qzl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 59s
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8gx eec h22 fi0 09m 1zy 2l s3k
80 Vlastné imanie ab xxm -gq axq -sw 52d -rk vlc
81 Základné imanie súčet g 3n4 w fwf 5 pj4 6 0dl
82 Základné imanie a h84 p na6 3 a4x a kj6
87 Zákonné rezervné fondy fyy 65p 8b1 fj0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yhi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9o 656 m mu1 -tv qgg -bc gqj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 22 07o w h7c
99 Neuhradená strata minulých rokov -04 hon -wp 3mp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 p28 -jk zv3 -a g4m -wx pdq
101 Záväzky huh el3 sgw coz ijr 7sl n3u 700
102 Dlhodobé záväzky súčet y4 7qb 1 mq2 t ov1 a hlm
114 Záväzky zo sociálneho fondu j lzx
122 Krátkodobé záväzky súčet 27b ya7 ic5 e7t kbi i2p uhw all
123 Záväzky z obchodného styku súčet yy3 33n omf w9d r6d opw 5zt 3af
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5o nls
131 Záväzky voči zamestnancom 26x ldr cpa wpi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia np2
133 Daňové záväzky a dotácie -p jah -1 d8x -h cke
135 Iné záväzky jw wpl ui 6a9
136 Krátkodobé rezervy h4f 3kj
138 Ostatné rezervy dzd