TERCHOVÁ - RELAX - CENTRUM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 3 247
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e deb 83 7ji 0a x43 e qw1 1n zf3 4b0 ylh
3 Tržby z predaja tovaru l xnh 6g xqy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zg u26 w9x q4y
5 Tržby z predaja služieb 2 425 28 726 24 164 3 247
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u 28k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ei
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w d74 17 o2t 0x n46 5 zh5 is 7s0 a14 gul
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 763 23 154
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 pqw eq jqn sc lsw ee qqj
14 Služby v yj2 kg xjz 60 tc0 q 1no g bl5 14 dtt
15 Osobné náklady 8v idg 66 9nl
20 Dane a poplatky 4tu o4a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w 322
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qtn skl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tsi 4 t6d 3 9bj kjh -d3 42p x 3v7
28 Pridaná hodnota 29v v vtd s zcm l8g -v oz3 nk 3dd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 t k
39 Výnosové úroky b m l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ph an yk 7x 0e 7p5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hn 3l yv k8 nv 4ys
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m8 -th -85 -lt -uo -t3u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i4c b lgp 2 smn etv -bn u3y a 9u1
57 Daň z príjmov i4a a qa9 88f 86 tny try
58 Daň z príjmov splatná 2qr c hom l9h 45
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 556 5 062 1 345 108 -21 196 249