ATG Invest, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n t6g xrb yfs gb3 uzy e4 s4u
3 Tržby z predaja tovaru 22c
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1p3 pvj
5 Tržby z predaja služieb 21 825
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu icy 9u0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a z2u k4 80n 7 m5p t vxu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yn 2e8 cfs vqf i7 fkg w2 izi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y vgb je la2 09 sfk xo zbm
14 Služby bh hlg 5c vqs cq piw gr vmo
15 Osobné náklady o 76l f 049 v n4y
16 Mzdové náklady o ugw w cwa 0 ayt
18 Náklady na sociálne poistenie 10 39 29
20 Dane a poplatky f4r x ypq 6ah ew
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fo 5h6 n6 hqb 2w gbt 7e udn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 24d 429
25 Opravné položky k pohľadávkam vqu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ncs p6e 192 d nab
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f8 rzh -fm acc sp ccj -7n vdl
28 Pridaná hodnota -rj 687 -ed h8e a2 bn6 -2d 81c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o du 5
39 Výnosové úroky t f l
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ga
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l2 pnd v3 57u ft eo1 o 50k
49 Nákladové úroky 5a hv7 2x 1u8 vf k0n 2 pux
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t osj fvc 5d2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w3 1wi -4g vab -t9 n81 -u b4o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1yh ifn -bsf 3bt m6 qj2 -1z ns2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -128 413 -174 248 37 468 -63 089