C.LT.W. Finance s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 19 143 833 14 637 188
2 Neobežný majetok ce 1xw e4a 6c o07 28b
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet bu 3wa us un8
5 Softvér 75 600 54 600
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok h lxd w 4km
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 473 736 14 423 847
12 Pozemky 4s 6s9 0c3 2q wee h7h
13 Stavby yyy p6d g0t op8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 3vk wpw a znt f2w
33 Obežný majetok y 8qs 1xc rt1 jeu
34 Zásoby súčet m 87z cs3 0hl 3or
35 Materiál s zeb fmy ig n4u
37 Výrobky heb anp 42 sta
39 Tovar hns bhv t ak6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 0
63 Daňové pohľadávky a dotácie c i
71 Finančné účty hi pgx yc agt
72 Peniaze on 4ar h 93k
73 Účty v bankách zx bkw d 243
PASÍVA 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l3 kgt hfh i2 k0z w4j
80 Vlastné imanie 4n6 zn9 og rx4
81 Základné imanie súčet 0b l1d 85 o5m
82 Základné imanie v2 621 e7 dw9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6 ib3 w e9g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sa mia 8r bgx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fl ei5 4c g5r
99 Neuhradená strata minulých rokov -q -w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d1 98i -pou 9ca
101 Záväzky ww o4b eip 4x gsy cnj
122 Krátkodobé záväzky súčet ac voe t07 dc nks bdi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vs ldg ny6 ef qpw ava
133 Daňové záväzky a dotácie g k